Růžencové modlitby v cebuánština | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v cebuánština

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Cebuánština

Mluvčí (žena): Ann
Původ: Filipíny, Cebu [mapa]
Nahráno: 2016-06-03
Informace o jazyku: Ethnologue: ceb | Wikipedia: Cebuánština
Stav jazyka podle EGIDS: 3
Znamení kříže v cebuánština:

Sa Ngalan sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

Otče náš v cebuánština:

Amahan namo, nga anaa ka sa mga langit,
pagdaygon ang imong ngalan,
umabot kanamo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalaon namo sa matang adlaw ihatag kanamo karong adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay,
hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen.

Zdrávas Maria v cebuánština:

Maghimaya ka Maria,
napuno ka sa grasya,
ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan,
ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria inahan ka sa Dios,
iampo mo kami nga mga makasasala
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

Sláva Otci v cebuánština:

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tatan. Amen.

Apoštolské vyznání víry v cebuánština:

Mituo ako sa Diyos nga Amahan makagagahum sa ngatanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta.
Ug kang Jesukristo iyang bugtong Anak,
Ginoo nat,
nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,
natawo ni Maria nga Birhen.
Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa Krus,
namatay og gilubong,
mikunsad sa mga minatay,
sa ikatulo ka adlaw nabanhaw,
misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Amahan makagagahum sa tanan,
gikan didto mobalik sa siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Mituo ao sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga simbahan sa kaambitan sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas,
ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen.

[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Cebuánština - dialekt severní kana

Mluvčí (žena): Marieta
Původ: Filipíny, Almeria [mapa]
Nahráno: 2016-11-01
Informace o jazyku: Ethnologue: ceb | Wikipedia: Cebuánština
Stav jazyka podle EGIDS: 3
Znamení kříže v cebuánština:

Sa Ngalan sa Amahan, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen

Otče náš v cebuánština:

Ama namo naa ka sa mga langit,
pagdaygon mo ang ngalan mo,
muabot kanamo ang pagkahari mo,
ipapagtuman mo ang buot mo dinhi sa yuta ngan ingon sad sa langit.
Ang kalan-on namo sa matad adlaw ihatag mo karong adlawa,
pasayloon mo kami sa utang namo kanimo nga ingon sa nagpasaylo sa nagpakaon sa angkan namo,
ug dili mo kami ipapagdaog sa mga panulay,
hinunua palabanan mo kami sa mga kadaotan kay imo an guin harian, an gahum ug an himaya sa tuig ug sa katuigan. Amen

Zdrávas Maria v cebuánština:

Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya,
ginoong Diyos anaa kanimo,
bulahan dai ko sa babaye ngatanan,
bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus,
santa Maria inahan ka sa Diyos,
ig-ampo mo kami makasasala karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen

Apoštolské vyznání víry v cebuánština:

Mitoo ako sa Diyos nga amahan makagahom sang tanan,
nakagbuhat sa langit ug sa yuta,
mitoo ako siyang anak nga bugtong Hesu Kristo Ginoo nato,
pinangangkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gi-anak ni Santa Maria Birhen,
gi-sakit sa sugo ni Pontiu Pilato,
gi-lansang sa cruz,
namatay gi-lubong ug mig-unsad sa impyerno,
ug sa ika-tulo ka adlaw, na banhaw sad siya diha sa mga minatay,
misaka sa langit ug-mi lingkod sa too sa Ditos nga Amahan makagarahum sa tanan,
gikan didto mubalik ta sa paghukom sa mga buhi o ug sa mga minatay.
Mitoo ako sa Espiritu Santo ug mitoo daw ako nga my Santa Iglesia Katolika na may pagka bisan pa santos,
na mykag wala sa mga sala ug may pagkabuhi daw sa lawas,
ug may kinabuhi na dili matapos. AmenMadagaskar