Modlitby ve filipínštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby ve filipínštině (tagalog)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Pro tento jazyk je k dispozici více verzí:

  1. Filipínština (Římskokatolická církev) recituje David
  2. Filipínština (Římskokatolická církev) recituje Larnie

Filipínština (tagalog)

face Mluvčí: David (Filipíny, Manila)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen

Otčenáš ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Ama Namin,
sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen

Zdrávas Maria ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami y mamamatay.
Amen

Sláva Otci ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Luwalhati sa Ama, Anak, at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailan man, magpasawalang hanggan.
Amen

Apoštolské vyznání víry ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Sumasampalataya ako sa Diyos
Amang makapanyayari sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat.
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo;
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato;
ipinako sa krus, namatay at inilibing.
Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao;
nang may ikatlong araw nabuhay na magmuli.
Umakyat sa langit;
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat.
Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa Banal na Simbahang Katolika;
sa kamsamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao
at sa buhay na walang hanggan.
Amen

Nicejsko-konstantinopolské vyznání ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Sumasampalataya kami sa íisang Diyos
Amang Makapangyarihan sa lahat,
na may gawâ ng langit at lupa at
ng lahat na nakikita at hindi nakikita.
At sa íisang Panginoong Hesukristo,
bugtóng na Anak ng Diyos,
sumilang sa Ama bago pa nagkapanahón.
Diyos buhat sa Diyos,
liwanag buhat sa liwanag,
Diyos na tunay buhat sa Diyos na tunay,
Sumilang at hindi ginawâ,
Magkasing-sangkáp ng Ama:
at sa pamamagitan Niya ginawâ ang lahat.
Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan,
Nanaog Siya mula sa kalangitan.
At naging laman sa pamamagitan ng Banal na Espíritu ng Birheng María
at naging tao.
Ipinako Siya sa krus nang dahil sa atin sa ilalim ni Póncio Pilato;
at nagdusa at inilibíng
At muli Siyang nabuhay sa ikatlong araw
nang naaayon sa mga Banal na Kasulatán,
At umakyat Siya sa kalangitan at lumuklók sa kanan ng Ama.
At mula roon paparito Siyang muling may kaluwalhatian,
upang hukuman ang mga nangabubuhay at mga nangamatáy,
na ang kaharian aymagiging walang-hangganan.
At sa Banal na Espíritu, ang Panginoón at nagbibigay-buhay:
Na nanggagaling sa Ama
Na kasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba't pinararangalán.
Na nagsalitâ sa pamamagitan ng mga propeta.
At sa íisang banal, Katóliko, at apostólikong Simbahan;
kinikilala namin ang íisang binyág sa ikapágpapatawad ng mga kasalanan.
At hiníhintay namin ang muling pagkabuhay ng mga nangamatáy,
at ang buhay ng sánlibutang daratíng.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

Filipínština (tagalog)

face Mluvčí: Larnie (Filipíny, Manila)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Otčenáš ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Ama Namin,
sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen

Zdrávas Maria ve filipínštině (tagalog)

play_circle_filled
Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.
Santa Maria,
Ina ng Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchMadagaskar