Modlitby v hiligaynon | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v hiligaynon

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Hiligaynon

face Mluvčí: Joel (Filipíny, Iloilo)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v hiligaynon

play_circle_filled
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen

Otčenáš v hiligaynon

play_circle_filled
Amay namon,
nga yara ka sa mga langit,
pagdayawon ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami nian sing kan-on namon sa mataga adlaw,
kag patawaron mo kami sang mga sala namon,
siling nga ginapatawad naman ang mga nakasala sa amon,
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay,
hinunoo luwason mo kami sa kalaut.
Amen

Zdrávas Maria v hiligaynon

play_circle_filled
Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Jesus.
Santa Maria
Iloy sang Diyos
ig ampo mo kami nga mga makasasala
nian kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen

Sláva Otci v hiligaynon

play_circle_filled
Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo.
Siling sang gin suguran, sa karon, kag sa gihapon, sa tanan nga mag tuig sang mga katuigan.
Amen

Apoštolské vyznání víry v hiligaynon

play_circle_filled
Nagatu-o ako sa Dios,
Amay nga makagagahum, sang tanan,
magbubuhat sang langit kag sang duta.
Nagatu-o ako kay Jesukristo,
iya Anak nga Bugtong nga aton Ginoo,
nga ginapanamkon sa gahom sang Espiritu Santo,
ginbun-ag ni Santa Maria Birhen,
ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato,
ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong.
Nanaog sa mga impiyerno.
Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa mga minatay,
kumayab sa mga langit kag naglingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan,
gikan didto magakari pa sia liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay.
Nagatu-o ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika,
sa ginkakaupdan sang mga Santos,
sa kapatawaran sang mga sala,
sa pagkabanhaw sang mga lawas,
kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchMadagaskar