Modlitby v javánštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v javánštině (basa Jawa)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Javánština (basa Jawa)

face Mluvčí: Francis (Indonésie, Java)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v javánštině (basa Jawa)

play_circle_filled
Konjuk ing asma dalem Hyang Rama, Saha Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin

Otčenáš v javánštině (basa Jawa)

play_circle_filled
Rama kawula ing Swarga,
Asma Dalem kaluhurna,
Kraton Dalem mugi rawuha,
karsa Dalem kalampahana,
wonten ing donya kados in Swarga.
Kawula nyuwun rejeki kanggé sapunika,
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem,
kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami,
kawula nyuwun tinebihna saking panggodha,
saha linuwarna saking piawon.
Amin

Zdrávas Maria v javánštině (basa Jawa)

play_circle_filled
Sembah bekti kawula Dèwi Maria,
kekasihing Allah,
Pangéran nunggil ing Panjenengan Dalem
sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yésus.
Dèwi Maria Ibuning Allah,
kawula tiyang dosa
sami nyuwun pangèstu Dalem,
samangké tuwin bénjing dumugining pejah.
Amin

Sláva Otci v javánštině (basa Jawa)

play_circle_filled
Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci,
kados ing mula-buka, sapunika, sarta ing salami-laminipun.
Amin

Apoštolské vyznání víry v javánštině (basa Jawa)

play_circle_filled
Kawula pitados ing Allah Rama Sang Mahakuwasa ingkang nitahaken bumi-langit,
saha ing Gusti Yésus Kristus Putra Dalem ontang-anting Pangéran kawula,
ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba déning kuwasa Dalem Hyang Roh Suci,
ingkang nandang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang séda sarta kasarèkaken,
tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking séda,
mékrad dhateng Swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah Rama Sang Mahakuwasa,
saking ngriku badhé rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci lan panunggiling para suci,
pangapuntening dosa,
tangining badan,
saha gesang langgeng.
Amin
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchVanuatu