Růžencové modlitby v japonštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v japonštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Japonština

Mluvčí (žena): Kashino
Původ: Japonsko, Kobe [mapa]
Nahráno: 2016-06-03
Informace o jazyku: Ethnologue: jpn | Wikipedia: Japonština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v japonštině:

(Text sice momentálně není k dispozici i tak si ale můžete přehrát nahrávku modlitby.)
Otče náš v japonštině:

天におられるわたしたちの父よ、 み名が聖〔せい〕とされますように。 み国が来ますように。 みこころが天に行われるとおり 地にも行われますように。 わたしたちの日ごとの糧を 今日もお与えください。 わたしたちの罪をおゆるしください。 わたしたちも人をゆるします。 わたしたちを誘惑におちいらせず、 悪からお救いください。 国と力と栄光は、永遠にあなたのものです。 アーメン

Zdrávas Maria v japonštině:

アヴェ、マリア、恵みに満ちた方、
主はあなたとともにおられます。
あなたは女のうちで祝福され、
ご胎内の御子イエスも祝福されています。
神の母聖マリア、
わたしたち罪びとのために、
今も、死を迎える時も、お祈りください。 アーメン。

Sláva Otci v japonštině:

(Text sice momentálně není k dispozici i tak si ale můžete přehrát nahrávku modlitby.)
Apoštolské vyznání víry v japonštině:

(Text sice momentálně není k dispozici i tak si ale můžete přehrát nahrávku modlitby.)


Madagaskar