Modlitby v laoštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v laoštině (ພາສາລາວ)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Laoština (ພາສາລາວ)

face Mluvčí: Bounyang (Laos, Vientiane)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: laoské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v laoštině (ພາສາລາວ)

play_circle_filled
ເດຊາພະນາມ ພຮະບິດາ ພຮະບຸດ ພຮະຈິດ ສາທຸ


Orientační transliterace do latinky

de saphanam phhabida phhabud phhachid sathu

Otčenáš v laoštině (ພາສາລາວ)

play_circle_filled
ໂອພຣະບິດາ ຂອງຂ້າພຣະເຈົ້າທັງຫລາຍ,
ພຣະອົງຢູ່ສະຫັວນ ຂໍ່ ໃຫ້ພຣະນາມຮຸ້ງເຣື່ອງໄປ,
ເມື່ອງພຣະອົງໃຫ້ມາເທີ້ນ,
ໃຫ້ໄດ້ຕາມນາມພຣະໄທ ໃນແຜ່ນດີນຂື້ນໃນສາຫັວນ.
ອາຫານປະຈຳວັນ ຂໍ່ທານໃຫ້ໃນວັນນີ້,
ຂໍໂຜດຜິດໃຫ້ພວກ ຂ້າພຣະເຈົ້າ ຄືພວກຂ້າພຣະເຈົ້າໂຜດໃຫ້ເຂົາ,
ໃນຍາມຖືກຫລອກຫລວງ ແຕ່ພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເທີ້ນ.
ສາທຸ


Orientační transliterace do latinky

oophrabida khong kha phrachao thanglai
phraong yusahuan kho hai phra nam hung reuong pai
meuong phraong haima thoen
haidaitam nam phrathai nai aephndin khun nai sa huan
ahanpachamvan kho than hai naivanni
kho ophd phidhaiphuak khaphrachao khu phuakkha phrachao ophd haikhao
nainyam thuk lokluang aet phonchakkhuaam sov hai thoen
sathu

Zdrávas Maria v laoštině (ພາສາລາວ)

play_circle_filled
ຈຳເລີ້ນພຣະນາມມາຮີອາພາຜູ້ເຕ້ມພຽບພຣະເຈົ້າຢູ່ນຳ ພຣະນາງມີບຸນລືນ ຍີ່ງໃດໆ ແລະ ພຣະເຢຊູບຸດອຸທອນ ພຣະນາງເປັນເຈົ້ຈອມບຸນ
ສັນຕາມາຣີອາ ມານດາພຣະເຈົ້າຂໍ່ອອ້ນວອນ ຊ່ວຍເຮົາຄົນບາບ ດຽວນີ້ ແລະ ເມື່ອຈະຕາຍ
ສາທຸ


Orientační transliterace do latinky

cham loen phra nam ma hi apha phu tem phiab phrachaoyunam phra nangmi bun lun nyingdai lae phra yesu buduthon phra nang pen che o chombun
san tama rioa manda phrachao kho nuaon suany hao khonbab diauani lae meuochatai
sathu

Sláva Otci v laoštině (ພາສາລາວ)

play_circle_filled
ສີມຸງຄຸນ ໃຫ້ພຣະບິດາ ພຮະບຸດ ແລະ ພຣະຈິດ
ຄືແຕ່ດັງເດີມ ດຽວນີ້ ແລະ ສະເຫມີໄປ
ສາທຸ


Orientační transliterace do latinky

simungkhun haiphrabida phhabud lae phrachid
khu aet dangdoem diauani lae sahemipai
sathu

Apoštolské vyznání víry v laoštině (ພາສາລາວ)

play_circle_filled
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchMadagaskar