Modlitby v lisu | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

face Mluvčí: Martha (Myanmar, Manton)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: Lisu (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓐꓹꓐ꓾ ꓤ ꓔꓲꓸ꓾ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓟꓬꓱ ꓗꓪ ꓐꓰ꓿ ꓮ ꓟꓰꓠ


Orientační transliterace do latinky

Bbǎbba, ssa dí, si-shai-ma-ĥa maiëi gua bbei. A meina

Otčenáš v lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓔꓬꓹꓟ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓐꓹꓐꓽꓳ꓾
ꓠꓴ ꓟꓬꓱ ꓢꓲ ꓫꓬˍꓟ ꓔꓯ ꓒꓵꓽꓔꓬꓹꓝꓲ꓿
ꓠꓴ ꓗꓴꓷ ꓛꓲ ꓐ ꓡ ꓝꓲ꓿
ꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓠꓲꓹꓡꓶꓽꓒꓬꓱꓼꓡˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓗꓪ ꓥˍꓟꓲ ꓒꓬꓱꓼꓡ ꓝꓲ ꓡꓯ꓿
ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓣꓱꓽꓬꓯꓼˍꓟ ꓜ ꓓꓴ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓖꓶꓽꓜꓸꓡꓯ꓿
ꓢꓴˍꓡꓰ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓔꓯ ꓛꓬꓺꓡˍꓕꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓖꓼꓖꓶˍꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾
ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓛꓬ ꓗꓷ ꓟ ꓝꓴꓲ ꓔꓯˍꓟꓲ ꓖꓼꓖꓶ ꓡꓯ꓿
ꓤꓹꓠꓬꓲˍꓟ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓕꓽꓧꓳꓓꓵ ꓙꓰ ꓝꓲ꓿
ꓥꓶˍꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓔꓯ ꓚꓬꓴꓸꓓꓳ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿
ꓮ ꓟꓰꓠ


Orientační transliterace do latinky

Mu gua tai si gua daǐma ngua nùbbǎbb̀o,
nu maiëi si shaiama dai pǜdaǐzi.
Nu guë qi bba la zi.
Mu gua tai si gua nu nǐlèpaiëîlaa ma lei bbei mi nai gua ngaami paiëîla zi lai.
Ti naii lei ti naii ngua nùrëìyaiâma zza ddu naii naii ngua nù dai ggèzzálai.
Sualei ngua nùdai qaḭlaatai ngua nùggâggeama lei bbei,
ngua nù qai gë ma zui daiami ggâgge lai.
Ssǎnaiiama gua ngua nu dai tàhoddü jjei zi.
ngeama gua bbei nà ngua nùdai jaiúddo gge lai.
A meina

Zdrávas Maria v lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓮ ꓪꓰ ꓟ-ꓣꓲ-ꓬ ꓣꓱꓽꓛꓰ ꓐꓲꓺꓞꓹꓢꓲ꓾
ꓢꓲ ꓒ ꓠꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓺꓽꓔꓬꓹꓡꓳ꓿
ꓤ ꓟꓶ ꓤ ꓮ ꓙꓵꓽꓟ ꓗꓪ ꓶ ꓤ ꓫꓱꓹꓤ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓠꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿
ꓠꓴ ꓖꓳ ꓓꓱꓽꓠꓯꓸꓼꓗꓪ ꓔꓬꓹ ꓟ ꓢꓲ ꓒ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓥˍꓟꓲ ꓶ ꓙꓳ ꓫꓱꓹꓙꓳˍꓡꓳ꓿
ꓢꓲ ꓫꓬ ꓟ-ꓣꓲ-ꓬ꓾
ꓪꓴ-ꓢ ꓬꓲꓸ ꓮ ꓟ꓾
ꓮ ꓟꓶ ꓥˍꓟꓲ ꓫꓵꓻˍꓟ ꓬꓲꓸꓙꓵꓹꓗꓪ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓝꓴꓲ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓪꓽꓘꓴ ꓙ ꓡꓯ꓿
ꓯ ꓟꓰꓠ


Orientační transliterace do latinky

A wei Ma-ri-y rëìqei bbḭcǎsi,
si pa nu bbei ti wà̰daǐlo.
Ssa me ssa a jjǜma gua e ssa shëǐssa jjo su nu nga lo.
Nu ggo ddëìnaí̂gua daǐ ma si pa yei-su ngaami e jjo shëǐjjoalo.
Si shai Ma-ri-y,
wu-sa yí a ma,
a me ngaami shüaxma yíjjǚgua ngua nùzui jjo su bbëi e wàku rra lai.
Ai meina

Sláva Otci v lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓐꓹꓐ꓾ ꓤ ꓔꓲꓸ꓾ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓔꓯ ꓐꓬꓱꓼꓡꓱꓼꓡꓱꓼꓟ ꓙꓳ ꓔꓬꓹꓝꓲ꓿
ꓬꓲꓸꓪꓴꓸꓬꓲ ꓚꓰ ꓗꓪ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ꓿ ꓮ ꓟꓶ ꓥˍꓟꓲ ꓕꓲ ꓞꓲ ꓕꓲ ꓑ ꓙꓳ ꓔꓬꓹ ꓝꓲ꓿
ꓮ ꓟꓰꓠ


Orientační transliterace do latinky

Bbǎbba, ssa dí, si-shai-ma-ĥa dai bbaiëîlëîlëîma jjo daǐzi.
Yíwúyi jei gua ma lei bbei. a me ngaami ti ci ti na jjo daǐ zi.
A meina

Apoštolské vyznání víry v lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓮ ꓓꓲꓽꓒꓵˍꓟ ꓐꓹꓐ꓾ ꓤ ꓔꓲ꓾
ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓬ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓚꓵ ꓚꓵ ꓙꓳ ꓔꓬꓹ ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓙꓵˍꓡꓳ꓿
ꓕꓲ ꓠꓲꓹꓟ ꓡꓱꓸꓼꓢꓲ ꓒ ꓔꓯ ꓠꓲꓹꓠꓵ ꓢꓲ꓾
ꓒꓵꓽꓗ ꓬꓰ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾
ꓪꓴꓸꓓꓵ ꓕꓱꓼˍꓟ ꓥꓳ꓿
ꓥꓪ ꓔꓯ ꓚꓰꓼꓔ ꓢꓲ꓾
ꓔꓱꓹꓚꓵˍꓟ ꓠꓬꓲ ꓟꓳ ꓓꓴ ꓗꓪ ꓧꓳꓽꓓꓵꓽ ꓡꓰ ꓖꓶˍꓟ꓾
ꓮ ꓟꓰ ꓟꓶ ꓘꓶꓽꓥˍꓟꓲ ꓠꓴʼꓐꓰ ꓕꓲ ꓡꓰꓹꓼꓔꓬꓹꓟꓶˍꓟ ꓣꓱ ꓛꓰ ꓐꓱ ꓶ ꓮ ꓡꓲ ꓐꓰ ꓫꓸꓟꓳ ꓖꓴ ꓓꓹꓢꓰꓽ꓿
ꓠꓬꓲꓸꓠꓬꓲ ꓛꓳꓺꓫꓱꓽꓣꓱꓽꓬꓰ ꓠꓹꓟ ꓮꓽꓙꓵꓽ ꓢꓲ ꓒ ꓔꓯ ꓔꓲꓺꓖꓶˍꓥꓳ꓿
ꓫꓸꓙꓵꓲˍꓟ ꓝꓴꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓡꓲꓹꓗꓷ ꓐ ꓡ ꓠꓹꓟ ꓐꓰ꓾
ꓛꓴꓽꓙꓳ ꓢꓴ ꓮ ꓙꓵ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓗꓽꓔ ꓢꓲ꓾
ꓡꓳꓸꓙ ꓖꓶ ꓠꓹꓟ ꓥꓪ ꓡꓰ ꓪꓴꓸꓓꓵ ꓕꓱꓼꓢꓲ ꓫꓱꓸꓤ ꓖꓶꓽꓠꓹꓟ ꓓꓰꓽˍꓟ ꓥꓳ꓾
ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ꓿
ꓮ ꓟꓰꓠ


Orientační transliterace do latinky

A ddìpüama bbǎbba, ssa di,
si-shai-ma-ĥa wu-sa nai tëi gua jü jü jjo daǐ ma dai ngua jjüalo.
Ti nǐma lëí̂si pa dai nǐnü si,
pǜga yei si naii,
wúddü tëiâma ngo.
Ngua dai jeîda si,
dëǐjüama naii mo ddu gua hòddǜ lei ggeama,
a mei me kèngaami nũbbei ti leǐ̂daǐmeama rëi qei bbëi e a li bbei shámo ggu ddǎseì.
Naiínaii qo̰shëìrëìyei nǎma àjjǜ si pa dai dḭggeango.
Shájjüiama zui gua bbei lǐgë bba la nǎma bbei,
qùjjo su a jjü gua bbei gàda si,
lórra gge nǎma ngua lei wúddü tëîsi shëíssa ggènǎma ddeiàma ngo, wu-s̰o.
A meina
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchMadagaskar