Růžencové modlitby v malgaštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v malgaštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Malgaština

Mluvčí (muž): William
Původ: Madagaskar, Antsirabe [mapa]
Nahráno: 2017-02-05
Informace o jazyku: Ethnologue: mlg | Wikipedia: Malgaština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v malgaštině:

Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen

Otče náš v malgaštině:

Rainay any an-danitra, hohamasinina anie ny Anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny haninay isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay, aza avelanao ho azon'ny fitaoman-dratsy izahay, fa manafaha anay amin'ny ratsy. Amen

Zdrávas Maria v malgaštině:

AArahaba ry Maria, feno hasoavana. Ny Tompo ao aminao. Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao. Masina Maria, Renin'Andriamanitra, Mivavaha ho anay mpanota. Ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay. Amen

Sláva Otci v malgaštině:

Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen

Apoštolské vyznání víry v malgaštině:

Izaho mino an'Andriamanitra,
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
nahary ny lanitra sy ny tany.
Izaho mino an'i Jesoa Kristy,
Zanany tokana Tompontsika,
noforonin'ny Fanahy Masina,
naterak'i Maria Virjiny,
nijaly faha-Pontsy Pilaty,
nofantsihana tamin'ny
hazofijaliana,
maty dia nalevina,
nidina tany ambanin'ny tany,
nitsangan-ko velona tamin'ny
andro fahatelo,
niakatra any an-danitra,
mipetraka eo
ankavan'Andriamanitra
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
avy any Izy mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty.
Izaho mino ny Fanahy Masina,
ny Eglizy masina Katolika,
ny fiombonan'ny Olomasina,
ny fanalana ny ota,
ny hitsanganan'ny
vatantsika ho velona,
ary ny fiainana mandrakizay. Amen.Madagaskar