Růžencové modlitby v malgaštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v malgaštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Malgaština

Mluvčí (muž): William
Původ: Madagaskar, Antsirabe [mapa]
Nahráno: 2017-02-05
Informace o jazyku: Ethnologue: mlg | Wikipedia: Malgaština
Stav jazyka podle EGIDS: 0
Znamení kříže v malgaštině:

Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen
Otče náš v malgaštině:

Rainay any an-danitra, hohamasinina anie ny Anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny haninay isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay, aza avelanao ho azon'ny fitaoman-dratsy izahay, fa manafaha anay amin'ny ratsy. Amen
Zdrávas Maria v malgaštině:

AArahaba ry Maria, feno hasoavana. Ny Tompo ao aminao. Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao. Masina Maria, Renin'Andriamanitra, Mivavaha ho anay mpanota. Ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay. Amen
Sláva Otci v malgaštině:

Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen
Apoštolské vyznání víry v malgaštině:

Izaho mino an'Andriamanitra, / Ray mahefa ny zavatra rehetra, / nahary ny lanitra sy ny tany. / Izaho mino an'i Jesoa Kristy, / Zanany tokana Tompontsika, / noforonin'ny Fanahy Masina, / naterak'i Maria Virjiny, / nijaly faha-Pontsy Pilaty, / nofantsihana tamin'ny / hazofijaliana, / maty dia nalevina, / nidina tany ambanin'ny tany, / nitsangan-ko velona tamin'ny / andro fahatelo, / niakatra any an-danitra, / mipetraka eo / ankavan'Andriamanitra / Ray mahefa ny zavatra rehetra, / avy any Izy mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty. / Izaho mino ny Fanahy Masina, / ny Eglizy masina Katolika, / ny fiombonan'ny Olomasina, / ny fanalana ny ota, / ny hitsanganan'ny / vatantsika ho velona, / ary ny fiainana mandrakizay. Amen.


Wallis & Futuna