Modlitby v čičevštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v čičevštině (chicheŵa)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Čičevština, nyanja (chicheŵa)

face Mluvčí: Dominic (Malawi, Lilongwe)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v čičevštině (chicheŵa)

play_circle_filled
Mdzina la Atate, ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen

Otčenáš v čičevštině (chicheŵa)

play_circle_filled
Atate athu muli m'mwamba,
dzina lanu liyeretsedwe,
ufumu wanu udze,
kufuna kwanu kuchitidwe,
monga kumwamba choncho pansi pano. 
Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. 
Mutikhululukire ife zochimwa zathu,
monga ifenso tiakhululukira adani athu,
musatisiye ife m'chinyengo,
koma mutipulumutse ife kwa zoyipa.
Amen

Zdrávas Maria v čičevštině (chicheŵa)

play_circle_filled
Tikuoneni Maria wa chaulele chodzadza,
Ambuye ali nanu.
Ndinu odala kopambana akazi onse,
Ndipo mngodalanso mwana wanu Yesu.
Maria oyera amayi a mulungu
mutipempherere ife ochimwa,
Tsopano ndiponso pa nthawi yakufa kwathu.
Amen

Sláva Otci v čičevštině (chicheŵa)

play_circle_filled
Ulemu ukhale kwa Atate, ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera,
monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse, ndi pa nthawi zosatha.
Amen

Apoštolské vyznání víry v čičevštině (chicheŵa)

play_circle_filled
Ine ndimvera Mulungu Atate wamphamvu zonse,
amene analenga Dziko la kumwamba ndi dziko la pansi pano.
Ndipo Yesu Khristu Mwana wake yekha, Ambuye athu,
amene anayikidwa m'mimba ndi Mzimu Woyera,
nabadwa mwa Maria Virigo,
adamsautsa kwa Ponsio Pilato.
Adampachika pamtanda, anamwalira, adamuyika m'manda,
adalowa m'limbo, ndipo mkuja wake adauka kwa akufa,
nakwera kumwamba nakhala padzanja lamanja la Mulungu Atate Amphamvu zonse.
Adzafumira komweko kudzaweruza amoyo ndi akufa.
Ndipo ndimvera Mzimu Woyera,
Eklezia Katolika Woyera,
ndimveranso kuti Oyera ayanjana,
Mulungu atikhululukira machimo,
thupi lidzauka,
ulipo moyo osatha.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchWallis & Futuna