Modlitby v malgaštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v malgaštině (malagasy)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Malgaština (malagasy)

face Mluvčí: William (Madagaskar, Antsirabe)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: latinské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v malgaštině (malagasy)

play_circle_filled
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen

Otčenáš v malgaštině (malagasy)

play_circle_filled
Rainay any an-danitra,
hohamasinina anie ny Anaranao,
ho tonga anie ny fanjakanao,
ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay anio ny haninay isan'andro,
avelao ny fahotanay,
tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay,
aza avelanao ho azon'ny fitaoman-dratsy izahay,
fa manafaha anay amin'ny ratsy.
Amen

Zdrávas Maria v malgaštině (malagasy)

play_circle_filled
Arahaba ry Maria,
feno hasoavana.
Ny Tompo ao aminao.
Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao,
ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao.
Masina Maria,
Renin'Andriamanitra,
Mivavaha ho anay mpanota.
Ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay.
Amen

Sláva Otci v malgaštině (malagasy)

play_circle_filled
Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
Tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay.
Amen

Apoštolské vyznání víry v malgaštině (malagasy)

play_circle_filled
Izaho mino an'Andriamanitra,
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
nahary ny lanitra sy ny tany.
Izaho mino an'i Jesoa Kristy,
Zanany tokana Tompontsika,
noforonin'ny Fanahy Masina,
naterak'i Maria Virjiny,
nijaly faha-Pontsy Pilaty,
nofantsihana tamin'ny
hazofijaliana,
maty dia nalevina,
nidina tany ambanin'ny tany,
nitsangan-ko velona tamin'ny
andro fahatelo,
niakatra any an-danitra,
mipetraka eo
ankavan'Andriamanitra
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
avy any Izy mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty.
Izaho mino ny Fanahy Masina,
ny Eglizy masina Katolika,
ny fiombonan'ny Olomasina,
ny fanalana ny ota,
ny hitsanganan'ny
vatantsika ho velona,
ary ny fiainana mandrakizay.
Amen
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchTanna