Růžencové modlitby v tagalogu | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v tagalogu

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Tagalog

Mluvčí (žena): Larnie
Původ: Filipíny, Manila [mapa]
Nahráno: 2011-10-15
Informace o jazyku: Ethnologue: tgl | Wikipedia: Tagalog
Stav jazyka podle EGIDS: 3
Otče náš v tagalogu:

Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.

Zdrávas Maria v tagalogu:

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan Ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

Sláva Otci v tagalogu:

Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang una ngayon at mag pakailanman.Madagaskar