Modlitby v thajštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
In English
En français


Modlitby v thajštině (ภาษาไทย‎)

list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycích

autorenewMapa se načítá
 Prospívajíci jazyk (126)   Ohrožený jazyk (12)   Umírající / mrtvý jazyk (4)
 Mluvčí mimo obvyklou zónu rozšíření jazyka


Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Thajština (ภาษาไทย‎)

face Mluvčí: Pricha (Thajsko, Chiang Mai)
add_circle_outline Církev: Římskokatolická církev
translate Informace o jazyku: text_fields Písmo: thajské (info na ScriptSource)
import_contacts Původ textu: Text pochází z oficiálních cíkrevních zdrojů.

Znamení kříže v thajštině (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน


Orientační transliterace do latinky

Dē chá pʰrá nām pʰrá bì dā lɛ́ pʰrá bùt lɛ́ pʰrá jìt āmɛ̄n.

Otčenáš v thajštině (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน


Orientační transliterace do latinky

Kʰâ̱ tɛ̱̀ pʰrá bì da̱ kʰɔ̱̌ŋ kʰâ̱p jâo tʰáŋ lǎ̱i
pʰrá ɔŋ sà tìt nai sǔan rá.
Pʰrá na̱m pʰrá oŋ joŋ pen tî̱ sàk ga̱ rá pʰrá a̱ na̱ jàk rót ŋá ma̱ tʰʉ̌ŋ pʰrá prà sǒŋ joŋ sǎm rét nai pʰɛ̀n din mʉ̌an nai sǔan rá
Prò̱t prà tʰa̱n a̱hǎ̱n prà jam wan
gɛ̱̀ kʰâ̱p jâo tʰáŋ lǎ̱i nai wanní̱ prò̱t prà tʰa̱n à pai gɛ̱̀ kʰâ̱p jâo mʉ̌an kʰâ̱p jâo hâi à pai gɛ̱̀ pû̱ ʉ̱̀n
Prò̱t chûai kʰâ̱p jâo mâi hâi pʰɛ̱́ ga̱n pà jon
tɛ̱̀ prò̱t chûai hâi pón jà̱k kwa̱m chûa rá̱i tʰə̱n a̱mɛ̱n.

Zdrávas Maria v thajštině (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน


Orientační transliterace do latinky

Wan tʰā mārī pìam dûai pʰrá hat sà tʰa̱n, pʰrá jâo sà tʰìt gàp tʰâ̱n. Pʰû̱ dâi ráp pʰrá pʰon kwà sàtri̱ dai dai. Lɛ́ pʰrá ye̱su̱ o̱rót kʰoŋ tʰâ̱n. Sɔ̱ŋ dâi ráp pʰrá pʰon yîŋ nák. Sǎntà ma̱ri̱ pʰrá ma̱n dà̱ pʰrá jâo, prò̱t pʰa̱o na̱ pʰʉ̂a lû̱k tʰáŋ lǎ̱i pʰû̱ pen kʰon bà̱p, bàt ní̱ lɛ́ mʉ̂a jà ta̱i, a̱mɛ̱n.

Sláva Otci v thajštině (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือน ในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน


Orientační transliterace do latinky

Phra s̄iri rùngrocn̒ dæ̀ phra bidā læa phra butr læa phra cit
h̄emụ̄xn nı pṭ̄hm kāl bạdnī̂ læa thuk meụ̄̀x tlxd nirạndr
xā mæn

Apoštolské vyznání víry v thajštině (ภาษาไทย‎)

play_circle_filled
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนาง มารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน


Orientační transliterace do latinky

K̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phracêā
phra bidā p̄hū̂thrng
s̄rr phā nu p̣hāph thrng nermit f̂ā din
k̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phra Yesū Kh ri s̄t cêā
phra butr h̄nụ̀ng deīyw k̄hxng phracêā
xngkh̒ phrap̄hū̂pĕncêāk̄hxng k̄ĥāphcêā thậngh̄lāy
thrng pt̩is̄nṭhi decha phra cit cêā
thrng bạngkeid cāk phranāng Mā rīy̒ phrh̄mcārī
thrng rạb thrmān s̄mạy Px nthi xạs̄ pi lāt
thrng t̄hūk trụng kāngk̄hen s̄înphrachnm̒ læa thrng t̄hūk f̄ạng wị̂
s̄ed̆c s̄ū̀ dæn mrṇa wạn thī̀ s̄ām thrng klạbkhụ̄n phra chnm chīph cāk brrdā p̄hū̂
tāy s̄ed̆c s̄ū̀ s̄wrrkh̒ prathạb beụ̄̂xng k̄hwā phracêā
phra bidā p̄hū̂thrng s̄rr phā nu p̣hāph
læ̂w ca s̄ed̆c mā phiphāks̄ʹā p̄hū̂ pĕn læa p̄hū̂ tāy
k̄ĥāphcêā cheụ̄̀x nı phra cit cêā
phra ṣ̄ās̄ncạkr ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒ s̄ākl
khwām s̄ạmphạnṭh̒ pĕn h̄nụ̀ng deīyw k̄hxng p̄hū̂ ṣ̄ạkdi̒s̄ithṭhi̒
kār xp̣hạy bāp
kārk lạb khụ̄nchīph k̄hxng r̀āngkāy l
æa chīwit nirạndr
xā mæn
list Přejít na seznam modliteb ve všech jazycíchTanna