Růžencové modlitby v thajštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v thajštině

Prospívajíci jazyk (84) Ohrožený jazyk (4) Umírající / mrtvý jazyk (0)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Thajština

Mluvčí (muž): Pricha
Původ: Thajsko, Chiang Mai [mapa]
Nahráno: 2016-05-13
Informace o jazyku: Ethnologue: tha | Wikipedia: Thajština
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v thajštině:

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน
Otče náš v thajštině:

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย / พระองค์สถิตในสวรรค์ / พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ / โปรดประทานอาหารประจำวัน / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น / โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ / แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน
Zdrávas Maria v thajštině:

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน
Sláva Otci v thajštině:

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือน ในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
Apoštolské vyznání víry v thajštině:

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนาง มารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน


Madagaskar