Růžencové modlitby v tongánštině (lea fakatonga) | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v tongánštině (lea fakatonga)

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Tongánština (lea fakatonga)

Mluvčí (žena): Koleti
Původ: Tonga, Niuatoputapu, Hihifo [mapa]
Nahráno: 2014-07-27
Informace o jazyku: Ethnologue: ton | Wikipedia: Tongánština (lea fakatonga)
Stav jazyka podle EGIDS: 1
Znamení kříže v tongánštině (lea fakatonga):

Huafa 'oe Tamai moe 'Alo, moe Laumālie Mā'oni'oni. 'Ameni.

Otče náš v tongánštině (lea fakatonga):

'Ei 'emau Tamai 'oku 'i Hevani, ke tapuha ho huafa, ke hoko mai ho Pule'aga, ke fai ho finangalo 'i mamani 'o hange koia 'i Hevani. Ke foaki mai he 'aho'ni ha'amau me'akai faka'aho pea ke fakamolemole'i 'emau ngaahi angahala 'o hange ko 'emau fakamolemole'i kinautolu 'oku fai angahala mai kia teki mautolu pea 'oua nake tuku 'a kimautolu ke nau hinga ki he fakatauele ka ke fakahaofi kimautolu mei he kovi. 'Ameni.

Zdrávas Maria v tongánštině (lea fakatonga):

Si'oto'ofa Malia, kuo 'ke fonu koe 'i he kalasia, 'oki 'ae Koe 'ae 'Eiki, 'oku 'ke manū'ia koe 'i he fefine fua pe, pea 'oku 'ke faitapuekina 'ae fua ho manava ko 'Sēsū. Sagata Malia, fā'e 'ae 'Otua, ke ke hufia kimautolu agahala 'i he 'aho'ni pea moe 'aho foku 'emau mate. 'Ameni.

Sláva Otci v tongánštině (lea fakatonga):

Kololia ki he Tamai, moe 'Ahlo, moe Laumālie Mā'oni'oni. 'Io ke hagē ko lono kolōlia 'i mu'a mo lono kolōlia 'oe 'aho'ni moe 'aho kotoa pe 'o ta'engata. 'Ameni.Vanuatu