Růžencové modlitby v warajštině | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
  In English  En français


Růžencové modlitby v warajštině

Prospívajíci jazyk (85) Ohrožený jazyk (5) Umírající / mrtvý jazyk (1)
[Zpět na seznam modliteb]

Líbí se vám tento projekt? Podpořte jej darem přes PayPal!

Warajština

Mluvčí (žena): Ann
Původ: Filipíny, Tacloban [mapa]
Nahráno: 2016-06-03
Informace o jazyku: Ethnologue: war | Wikipedia: Warajština
Stav jazyka podle EGIDS: 3
Znamení kříže v warajštině:

Ha ngaran han Amay, ug han Anak, ug han Espiritu Santo. Amen.

Otče náš v warajštině:

Amay namon,
nga aada ka ha mga langit,
pagdayawon an imo ngaran,
ikanhi mo ha amon an imo ginhadi-an,
ipasunod an imo pagbuot dinhi ha tuna,
sugad han pagsunda didto ha langit.
Tagan mo kami niyan han karan-on namon ha ikina-adlaw,
pagwad-on mo an amon mga sala sugad han pagwara namon han nakasala ha amon,
ngan diri mo kami bayaan,
basi diri kami pagdag-on han mga panulay,
kundi bawi-a kami ha karat-an. Amen.

Zdrávas Maria v warajštině:

Maghimaya ka, Maria,
nga puno nga hin grasya,
an Ginoo nga Dios aada ha imo.
Gindadayaw ka labi han mga babaye ngatanan ngan gindadayaw man an bunga han tiyan mo nga hi Jesus.
Santa Maria, Iroy han Dios, igampo mo kami an magpakasala yana ug ha oras han amon ikamatay. Amen.

Sláva Otci v warajštině:

Himaya sa Amay ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sugad hadton tinikangan, yana ug ha kadayunan ug ha ngatanan nga katuigan. Amen.

Apoštolské vyznání víry v warajštině:

Natoo ako han Dios,
Amay nga makagarahum,
magburuhat han langit ug han tuna,
ug kan Jesucristo, iya bugtong nga Anak ug aton Ginoo,
nga iginpanamkon ha gahum han Espiritu Santo,
igin-anak ni Virgen Maria,
iginsakit ha sugo ni Poncio Pilato,
iginraysang ha kros,
namatay ug iginlubong,
linusad ngadto ha kahiladman.
Ha ikatolo kaadlaw nabuhi liwat.
Sinaka ha langit,
ngan nalingkod ha tuo han Amay.
Mabalik ngahaw paghukom han mga buhi ug han mga patay.
Natoo ako han Espiritu Santo,
han Santa Iglesia Catolica,
han pagkaangbitan han mga Santos,
han pagwara han mga sala,
han pagkabuhi han mga lawas ug han kinabuhi nga dayon. Amen.Wallis & Futuna