Prayers in Filipino | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Filipino (tagalog)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

For this language there are several versions available:

  1. Filipino (Roman Catholic Church) recited by David
  2. Filipino (Roman Catholic Church) recited by Larnie

Filipino (tagalog)

face Speaker: David (Philippines, Manila)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen

Lord's Prayer in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Ama Namin,
sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen

Hail Mary in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami y mamamatay.
Amen

Gloria Patri in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Luwalhati sa Ama, Anak, at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailan man, magpasawalang hanggan.
Amen

Apostles' Creed in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Sumasampalataya ako sa Diyos
Amang makapanyayari sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat.
Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo;
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato;
ipinako sa krus, namatay at inilibing.
Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao;
nang may ikatlong araw nabuhay na magmuli.
Umakyat sa langit;
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat.
Doon magmumula't pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa Banal na Simbahang Katolika;
sa kamsamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao
at sa buhay na walang hanggan.
Amen

Niceno-Constantinopolitan Creed in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Sumasampalataya kami sa íisang Diyos
Amang Makapangyarihan sa lahat,
na may gawâ ng langit at lupa at
ng lahat na nakikita at hindi nakikita.
At sa íisang Panginoong Hesukristo,
bugtóng na Anak ng Diyos,
sumilang sa Ama bago pa nagkapanahón.
Diyos buhat sa Diyos,
liwanag buhat sa liwanag,
Diyos na tunay buhat sa Diyos na tunay,
Sumilang at hindi ginawâ,
Magkasing-sangkáp ng Ama:
at sa pamamagitan Niya ginawâ ang lahat.
Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan,
Nanaog Siya mula sa kalangitan.
At naging laman sa pamamagitan ng Banal na Espíritu ng Birheng María
at naging tao.
Ipinako Siya sa krus nang dahil sa atin sa ilalim ni Póncio Pilato;
at nagdusa at inilibíng
At muli Siyang nabuhay sa ikatlong araw
nang naaayon sa mga Banal na Kasulatán,
At umakyat Siya sa kalangitan at lumuklók sa kanan ng Ama.
At mula roon paparito Siyang muling may kaluwalhatian,
upang hukuman ang mga nangabubuhay at mga nangamatáy,
na ang kaharian aymagiging walang-hangganan.
At sa Banal na Espíritu, ang Panginoón at nagbibigay-buhay:
Na nanggagaling sa Ama
Na kasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba't pinararangalán.
Na nagsalitâ sa pamamagitan ng mga propeta.
At sa íisang banal, Katóliko, at apostólikong Simbahan;
kinikilala namin ang íisang binyág sa ikapágpapatawad ng mga kasalanan.
At hiníhintay namin ang muling pagkabuhay ng mga nangamatáy,
at ang buhay ng sánlibutang daratíng.
Amen
list Show the list of prayers in all languages

Filipino (tagalog)

face Speaker: Larnie (Philippines, Manila)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Lord's Prayer in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Ama Namin,
sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen

Hail Mary in Filipino (tagalog)

play_circle_filled
Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.
Santa Maria,
Ina ng Diyos Ipanalangin mo kaming makasalanan Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesWallis & Futuna