Prayers in Hiligaynon | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Hiligaynon

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Hiligaynon

face Speaker: Joel (Philippines, Iloilo)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Hiligaynon

play_circle_filled
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen

Lord's Prayer in Hiligaynon

play_circle_filled
Amay namon,
nga yara ka sa mga langit,
pagdayawon ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami nian sing kan-on namon sa mataga adlaw,
kag patawaron mo kami sang mga sala namon,
siling nga ginapatawad naman ang mga nakasala sa amon,
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay,
hinunoo luwason mo kami sa kalaut.
Amen

Hail Mary in Hiligaynon

play_circle_filled
Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Jesus.
Santa Maria
Iloy sang Diyos
ig ampo mo kami nga mga makasasala
nian kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen

Gloria Patri in Hiligaynon

play_circle_filled
Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo.
Siling sang gin suguran, sa karon, kag sa gihapon, sa tanan nga mag tuig sang mga katuigan.
Amen

Apostles' Creed in Hiligaynon

play_circle_filled
Nagatu-o ako sa Dios,
Amay nga makagagahum, sang tanan,
magbubuhat sang langit kag sang duta.
Nagatu-o ako kay Jesukristo,
iya Anak nga Bugtong nga aton Ginoo,
nga ginapanamkon sa gahom sang Espiritu Santo,
ginbun-ag ni Santa Maria Birhen,
ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato,
ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong.
Nanaog sa mga impiyerno.
Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa mga minatay,
kumayab sa mga langit kag naglingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan,
gikan didto magakari pa sia liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay.
Nagatu-o ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika,
sa ginkakaupdan sang mga Santos,
sa kapatawaran sang mga sala,
sa pagkabanhaw sang mga lawas,
kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar