Prayers in Lisu | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

face Speaker: Martha (Myanmar, Manton)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Lisu (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓐꓹꓐ꓾ ꓤ ꓔꓲꓸ꓾ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓟꓬꓱ ꓗꓪ ꓐꓰ꓿ ꓮ ꓟꓰꓠ


Approximate transliteration to latin characters

Bbǎbba, ssa dí, si-shai-ma-ĥa maiëi gua bbei. A meina

Lord's Prayer in Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓔꓬꓹꓟ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓐꓹꓐꓽꓳ꓾
ꓠꓴ ꓟꓬꓱ ꓢꓲ ꓫꓬˍꓟ ꓔꓯ ꓒꓵꓽꓔꓬꓹꓝꓲ꓿
ꓠꓴ ꓗꓴꓷ ꓛꓲ ꓐ ꓡ ꓝꓲ꓿
ꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓠꓲꓹꓡꓶꓽꓒꓬꓱꓼꓡˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓗꓪ ꓥˍꓟꓲ ꓒꓬꓱꓼꓡ ꓝꓲ ꓡꓯ꓿
ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓣꓱꓽꓬꓯꓼˍꓟ ꓜ ꓓꓴ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓖꓶꓽꓜꓸꓡꓯ꓿
ꓢꓴˍꓡꓰ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓔꓯ ꓛꓬꓺꓡˍꓕꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓖꓼꓖꓶˍꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾
ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓛꓬ ꓗꓷ ꓟ ꓝꓴꓲ ꓔꓯˍꓟꓲ ꓖꓼꓖꓶ ꓡꓯ꓿
ꓤꓹꓠꓬꓲˍꓟ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓕꓽꓧꓳꓓꓵ ꓙꓰ ꓝꓲ꓿
ꓥꓶˍꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓔꓯ ꓚꓬꓴꓸꓓꓳ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿
ꓮ ꓟꓰꓠ


Approximate transliteration to latin characters

Mu gua tai si gua daǐma ngua nùbbǎbb̀o,
nu maiëi si shaiama dai pǜdaǐzi.
Nu guë qi bba la zi.
Mu gua tai si gua nu nǐlèpaiëîlaa ma lei bbei mi nai gua ngaami paiëîla zi lai.
Ti naii lei ti naii ngua nùrëìyaiâma zza ddu naii naii ngua nù dai ggèzzálai.
Sualei ngua nùdai qaḭlaatai ngua nùggâggeama lei bbei,
ngua nù qai gë ma zui daiami ggâgge lai.
Ssǎnaiiama gua ngua nu dai tàhoddü jjei zi.
ngeama gua bbei nà ngua nùdai jaiúddo gge lai.
A meina

Hail Mary in Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓮ ꓪꓰ ꓟ-ꓣꓲ-ꓬ ꓣꓱꓽꓛꓰ ꓐꓲꓺꓞꓹꓢꓲ꓾
ꓢꓲ ꓒ ꓠꓴ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓺꓽꓔꓬꓹꓡꓳ꓿
ꓤ ꓟꓶ ꓤ ꓮ ꓙꓵꓽꓟ ꓗꓪ ꓶ ꓤ ꓫꓱꓹꓤ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓠꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿
ꓠꓴ ꓖꓳ ꓓꓱꓽꓠꓯꓸꓼꓗꓪ ꓔꓬꓹ ꓟ ꓢꓲ ꓒ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓥˍꓟꓲ ꓶ ꓙꓳ ꓫꓱꓹꓙꓳˍꓡꓳ꓿
ꓢꓲ ꓫꓬ ꓟ-ꓣꓲ-ꓬ꓾
ꓪꓴ-ꓢ ꓬꓲꓸ ꓮ ꓟ꓾
ꓮ ꓟꓶ ꓥˍꓟꓲ ꓫꓵꓻˍꓟ ꓬꓲꓸꓙꓵꓹꓗꓪ ꓥꓪ ꓠꓴꓽꓝꓴꓲ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓪꓽꓘꓴ ꓙ ꓡꓯ꓿
ꓯ ꓟꓰꓠ


Approximate transliteration to latin characters

A wei Ma-ri-y rëìqei bbḭcǎsi,
si pa nu bbei ti wà̰daǐlo.
Ssa me ssa a jjǜma gua e ssa shëǐssa jjo su nu nga lo.
Nu ggo ddëìnaí̂gua daǐ ma si pa yei-su ngaami e jjo shëǐjjoalo.
Si shai Ma-ri-y,
wu-sa yí a ma,
a me ngaami shüaxma yíjjǚgua ngua nùzui jjo su bbëi e wàku rra lai.
Ai meina

Gloria Patri in Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓐꓹꓐ꓾ ꓤ ꓔꓲꓸ꓾ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓔꓯ ꓐꓬꓱꓼꓡꓱꓼꓡꓱꓼꓟ ꓙꓳ ꓔꓬꓹꓝꓲ꓿
ꓬꓲꓸꓪꓴꓸꓬꓲ ꓚꓰ ꓗꓪ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ꓿ ꓮ ꓟꓶ ꓥˍꓟꓲ ꓕꓲ ꓞꓲ ꓕꓲ ꓑ ꓙꓳ ꓔꓬꓹ ꓝꓲ꓿
ꓮ ꓟꓰꓠ


Approximate transliteration to latin characters

Bbǎbba, ssa dí, si-shai-ma-ĥa dai bbaiëîlëîlëîma jjo daǐzi.
Yíwúyi jei gua ma lei bbei. a me ngaami ti ci ti na jjo daǐ zi.
A meina

Apostles' Creed in Lisu (လီဆူဘာသာစကား, 傈僳语)

play_circle_filled
ꓮ ꓓꓲꓽꓒꓵˍꓟ ꓐꓹꓐ꓾ ꓤ ꓔꓲ꓾
ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓬ ꓕꓱ ꓗꓪ ꓚꓵ ꓚꓵ ꓙꓳ ꓔꓬꓹ ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓙꓵˍꓡꓳ꓿
ꓕꓲ ꓠꓲꓹꓟ ꓡꓱꓸꓼꓢꓲ ꓒ ꓔꓯ ꓠꓲꓹꓠꓵ ꓢꓲ꓾
ꓒꓵꓽꓗ ꓬꓰ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾
ꓪꓴꓸꓓꓵ ꓕꓱꓼˍꓟ ꓥꓳ꓿
ꓥꓪ ꓔꓯ ꓚꓰꓼꓔ ꓢꓲ꓾
ꓔꓱꓹꓚꓵˍꓟ ꓠꓬꓲ ꓟꓳ ꓓꓴ ꓗꓪ ꓧꓳꓽꓓꓵꓽ ꓡꓰ ꓖꓶˍꓟ꓾
ꓮ ꓟꓰ ꓟꓶ ꓘꓶꓽꓥˍꓟꓲ ꓠꓴʼꓐꓰ ꓕꓲ ꓡꓰꓹꓼꓔꓬꓹꓟꓶˍꓟ ꓣꓱ ꓛꓰ ꓐꓱ ꓶ ꓮ ꓡꓲ ꓐꓰ ꓫꓸꓟꓳ ꓖꓴ ꓓꓹꓢꓰꓽ꓿
ꓠꓬꓲꓸꓠꓬꓲ ꓛꓳꓺꓫꓱꓽꓣꓱꓽꓬꓰ ꓠꓹꓟ ꓮꓽꓙꓵꓽ ꓢꓲ ꓒ ꓔꓯ ꓔꓲꓺꓖꓶˍꓥꓳ꓿
ꓫꓸꓙꓵꓲˍꓟ ꓝꓴꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓡꓲꓹꓗꓷ ꓐ ꓡ ꓠꓹꓟ ꓐꓰ꓾
ꓛꓴꓽꓙꓳ ꓢꓴ ꓮ ꓙꓵ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓗꓽꓔ ꓢꓲ꓾
ꓡꓳꓸꓙ ꓖꓶ ꓠꓹꓟ ꓥꓪ ꓡꓰ ꓪꓴꓸꓓꓵ ꓕꓱꓼꓢꓲ ꓫꓱꓸꓤ ꓖꓶꓽꓠꓹꓟ ꓓꓰꓽˍꓟ ꓥꓳ꓾
ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ꓿
ꓮ ꓟꓰꓠ


Approximate transliteration to latin characters

A ddìpüama bbǎbba, ssa di,
si-shai-ma-ĥa wu-sa nai tëi gua jü jü jjo daǐ ma dai ngua jjüalo.
Ti nǐma lëí̂si pa dai nǐnü si,
pǜga yei si naii,
wúddü tëiâma ngo.
Ngua dai jeîda si,
dëǐjüama naii mo ddu gua hòddǜ lei ggeama,
a mei me kèngaami nũbbei ti leǐ̂daǐmeama rëi qei bbëi e a li bbei shámo ggu ddǎseì.
Naiínaii qo̰shëìrëìyei nǎma àjjǜ si pa dai dḭggeango.
Shájjüiama zui gua bbei lǐgë bba la nǎma bbei,
qùjjo su a jjü gua bbei gàda si,
lórra gge nǎma ngua lei wúddü tëîsi shëíssa ggènǎma ddeiàma ngo, wu-s̰o.
A meina
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar