Prayers in Mòoré | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Mòoré

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

For this language there are several versions available:

  1. Mòoré new translation (<!--:cs-->2011<!--:--><!--:fr-->2011<!--:--><!--:en-->2011<!--:-->) (Roman Catholic Church) recited by Léontine
  2. Mòoré old translation (Roman Catholic Church) recited by Léontine

Mòoré , new translation (<!--:cs-->2011<!--:--><!--:fr-->2011<!--:--><!--:en-->2011<!--:-->)

face Speaker: Léontine (Burkina Faso, Koudougou)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Mòoré

play_circle_filled
Ba, la Biiga, la Vʋʋsem Sõng yʋʋr yĩnga. Ãmina

Lord's Prayer in Mòoré

play_circle_filled
Tõnd Ba sẽn be arzãnẽ,
bɩ Y yʋʋr yi ne pẽgre,
bɩ Y naam wa,
bɩ raab paam
maaneg tẽng zug, wẽnd arzãne.
Kõ-y tõnd dũndã d beoog-beoog fãa rɩɩbo,
kõ-y tõnd d beegr fãa sugri,
wẽnd d sẽn kõt sẽn beeg-b tõnda me sugri,
la Y ra bas ti d lui kuiib pʋgẽ ye,
la Y ra bas tɩ kʋɩɩbg tõog-d ye, la fãag-y tõnd ne wẽnga.
Ãmina

Hail Mary in Mòoré

play_circle_filled
M pʋʋsda yãmb a Maryam,
pid ne kũun soaba,
Soaalã bee ne yãmba,
yãmb paama bark pagbã fãa sʋka,
la yãmb pʋgẽ biig a Zezi paama barka.
Maryam Sõng,
Wẽnnaam Ma,
pʋʋs-y tõnd a yel-wẽn-maandba yĩnga,
marsã la d kũum wakato.
Ãmina

Gloria Patri in Mòoré

play_circle_filled
Ba la Biiga la Vʋʋsem Sõng paam Pẽgre,
wẽnd pĩnda, marsã la daar fãa.
Ãmina
list Show the list of prayers in all languages

Mòoré , old translation

face Speaker: Léontine (Burkina Faso, Koudougou)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Mòoré

play_circle_filled
Ba, la Biiga, la Vʋʋsem Sõng yʋʋr yĩnga. Ãmina

Lord's Prayer in Mòoré

play_circle_filled
Tõnd Ba sẽ arzãna,
Y yʋur yi ne pẽgre,
Y naam wa D maan Yãmb yam tẽng-zugu,
wẽnd b sẽ maand arzãne.
Kõ Y tõnd diib ti sek rũnna,
kõ Y tõnd d yelwẽna sugri,
wẽnd d sẽ kõt taab sugri, la Y ra bas ti d lui kuiib pʋgẽ ye,
la Y yiis tõnd wẽng fãa pʋgẽ.
Ãmina

Hail Mary in Mòoré

play_circle_filled
M pʋʋsda yãmba, Mariam,
sẽ pid ne kũuni,
Siala bee ne yãmb paama barka n yiid paga fãa,
la yãmb pʋgẽ biigã a Zezi paama barka.
Mariam Sõngo,
Wẽnnaam ma,
pʋʋs y Wẽnnaam tõnd sẽ yaa yelwẽn maandeba yĩnga,
marsã la d kũum wẽnde.
Ãmina

Gloria Patri in Mòoré

play_circle_filled
Ba la Biiga la Vʋʋsem Sõng paam Pẽgre,
wẽnd pĩnda, marsã la daar fãa.
Ãmina
list Show the list of prayers in all languagesWallis & Futuna