Prayers in Ngiemboon | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Ngiemboon (ngyɛmbɔɔŋ)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Ngiemboon (ngyɛmbɔɔŋ)

face Speaker: Debrice (Cameroon, Bangang)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text has been submitted by the speaker and is believed to be conform to the official church version.

Sign of the Cross in Ngiemboon (ngyɛmbɔɔŋ)

play_circle_filled
A na‘ Lezíɳ tá bo‘ muɔ‘ bo‘ nzẅégé ndwεalea. Amen

Lord's Prayer in Ngiemboon (ngyɛmbɔɔŋ)

play_circle_filled
Tá wek gẅi’a lepwó
Ngÿé lezíŋ shúʼ wó ndealea
Ngÿé lefùɔ shúʼ tɔ’
Ngÿé ncwóŋé jǔ wò ndum’ tsetsaa pa’ tÿǒ lepwó
Na wek lyɛ̌ʼo shúm leshio sié ku’u na pek
Ndégué méfwa’ mek pa’ pek legué mé pʉ̀a pÿé fwa’ mpuoo pek
E Mboo’ɔ lé nŋÿé wek tsê kwaa’té
Mbiŋ fɔ’o wek tsê no té poŋ.
Amen

Hail Mary in Ngiemboon (ngyɛmbɔɔŋ)

play_circle_filled
Ntiè ntɔo Malia
ndùé né gratia
tchia pwea nsè ne ngû o tsétsê pazwé metsem ndué né meku‘.
Ba Jeso muɔ lepfom’ô ngwé mbwélé.
Ndεalεa Malia map a Nsé swiɳté Nsé pwo‘ pek megaŋ mefẅa
a ffúo’ nbô na ffu‘ lekwé.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesTanna