Prayers in Padaung | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Padaung (kayan)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Padaung (kayan)

face Speaker: Maria Goretti (Myanmar, Loikaw)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Padaung (kayan)

play_circle_filled
Phǎ dò Phò dò Spǐrito Cǎnsû̌ ami tami akǔ. Amèn

Lord's Prayer in Padaung (kayan)

play_circle_filled
Pa Phǎ a-ò dô̌ Mòkhu nu.
Na mi kaba daò̌ta Cǎnsû̌ taki.
Na sû̌ Na kè̌ batû̌sô taki.
Makaǐdò ta ma sô̌ Na thā dô̌ Mòkhu nu, ta bamasô daò̌ta dô̌ hèkhu lǎkhu jǒ taki.
Pa takou tanû tanû anè̌khû̌ philansô pa jǒdò̌ taki.
Dò blailǔsô pa takhòwè manaǐ pa blailǔ hò̌ ama cô̌ba pa tahè nu taki.
Dò lèjû̌ má pa dô̌ tadôkǎn kǐka akǎ amá.
Malǔhtanzeisô pa dô̌ ta acô̌ da akǎ nu taki.
Amèn

Hail Mary in Padaung (kayan)

play_circle_filled
Ave Marǐa, taritada bwǐihtan tapra,
Bwe òzu Na pramu akǎ aba tarò̌ri mè Na,
dò̌ Na phǔ atha Jesǔ aba tarò̌ri.
Marǐa Cǎnsû̌, Bwe Amô thabǎhtanscô̄ pa takhòwèphò̄ anèkhû̌,
khǎjò̌ dò dô̌ pa kaba thû̌ hǎnu taki.
Amèn

Gloria Patri in Padaung (kayan)

play_circle_filled
Tatòtathei kaba daò̌ta Bwe Phǎ dò Bwe Phò dò Bwe Spǐrito Cǎnsû̌.
Makaǐdò ta ma lǎ ahtei akǎn, dò ama khǎjò̌ dò kama thajǎn thǎplou thǎkha.
Amèn

Apostles' Creed in Padaung (kayan)

play_circle_filled
Khǐ jû Bwe Phǎ amazanta lò̌blǎnblǐ, abaò̄lan Mòkhu dò hèkhu.
Dò Awi Phò tapra hò̄, pa Bwe Jesǔ Krǐstu: Spǐrito Cǎnsû̌ atapròn tapran acǎ,
Awi htwǎ-htan Pra, Marǐa Abaleǐ pizalam Awi,
Pǒnsio Pilǎto azukhǎ, Awi hkanba tascǎri, hò̄ htālanghlô Awi krusu alòn.
Awi thû̌ hò̌ lû̄lan Awi.
Awi lan dô̌ Lǐnbo akǔ ǔ, thû̌nû tanû Awi htanprǎzei tathû̌ akǎ.
Awi htanzei dô̌ Mòku nu, Awi ònǎnlan dô̌ Bew Phǎ amazanta lò̌blǎnblǐ acû̌kahtwaī nu.
Awi ò dô̌ ǔ, Awi kalan ciran mò̌ pralu a ò dò athû̌ tahè.
Khǐ jû Spǐrito Cǎnsû̌,
Ta-òblou Cǎnsû̌ Kathò̌lika,
Pra Cǎnsû̌ atalannû̄bazu alu atǎn,
takhòwè atablailǔ atahtanprǎzei,
ta ò thǎplou thǎkha.
Amèn
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar