Prayers in Malagasy | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Malagasy (malagasy)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Malagasy (malagasy)

face Speaker: William (Madagascar, Antsirabe)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Malagasy (malagasy)

play_circle_filled
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen

Lord's Prayer in Malagasy (malagasy)

play_circle_filled
Rainay any an-danitra,
hohamasinina anie ny Anaranao,
ho tonga anie ny fanjakanao,
ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay anio ny haninay isan'andro,
avelao ny fahotanay,
tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay,
aza avelanao ho azon'ny fitaoman-dratsy izahay,
fa manafaha anay amin'ny ratsy.
Amen

Hail Mary in Malagasy (malagasy)

play_circle_filled
Arahaba ry Maria,
feno hasoavana.
Ny Tompo ao aminao.
Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao,
ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao.
Masina Maria,
Renin'Andriamanitra,
Mivavaha ho anay mpanota.
Ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay.
Amen

Gloria Patri in Malagasy (malagasy)

play_circle_filled
Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
Tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay.
Amen

Apostles' Creed in Malagasy (malagasy)

play_circle_filled
Izaho mino an'Andriamanitra,
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
nahary ny lanitra sy ny tany.
Izaho mino an'i Jesoa Kristy,
Zanany tokana Tompontsika,
noforonin'ny Fanahy Masina,
naterak'i Maria Virjiny,
nijaly faha-Pontsy Pilaty,
nofantsihana tamin'ny
hazofijaliana,
maty dia nalevina,
nidina tany ambanin'ny tany,
nitsangan-ko velona tamin'ny
andro fahatelo,
niakatra any an-danitra,
mipetraka eo
ankavan'Andriamanitra
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
avy any Izy mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty.
Izaho mino ny Fanahy Masina,
ny Eglizy masina Katolika,
ny fiombonan'ny Olomasina,
ny fanalana ny ota,
ny hitsanganan'ny
vatantsika ho velona,
ary ny fiainana mandrakizay.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar