Prayers in Russian | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Russian (ру́сский язы́к)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Russian (ру́сский язы́к)

face Speaker: Larisa (Russian Federation (European part), Novosibirsk (Новосиби́рск))
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Cyrillic (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Russian (ру́сский язы́к)

play_circle_filled
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь


Approximate transliteration to latin characters

Vo imya Ottsa, i Syna, i Svyatogo Dukha. Amin'

Lord's Prayer in Russian (ру́сский язы́к)

play_circle_filled
Отче наш, сущий на небесах,
да святится имя Твоё,
да придет Царствие Твоё,
да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим,
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Аминь


Approximate transliteration to latin characters

Otche nash, sushchiy na nebesakh,
da svyatitsya imya Tvoyo,
da pridet Tsarstviye Tvoyo,
da budet volya Tvoya i na zemle, kak na nebe.
Khleb nash nasushchnyy day nam na sey den',
i prosti nam dolgi nashi,
kak i my proshchayem dolzhnikam nashim,
i ne vvedi nas v iskusheniye,
no izbav' nas ot lukavogo.
Amin'

Hail Mary in Russian (ру́сский язы́к)

play_circle_filled
Радуйся, Мария,
благодати полная,
Господь с Тобою,
благословенна Ты между жёнами,
и благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас,
грешных, ныне и в час смерти нашей.
Аминь


Approximate transliteration to latin characters

Raduysya, Mariya,
blagodati polnaya,
Gospod' s Toboyu,
blagoslovenna Ty mezhdu zhonami,
i blagosloven plod chreva Tvoyego Iisus.
Svyataya Mariya, Mater' Bozhiya, molis' o nas,
greshnykh, nyne i v chas smerti nashey.
Amin'

Gloria Patri in Russian (ру́сский язы́к)

play_circle_filled
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
и ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь


Approximate transliteration to latin characters

Slava Ottsu, i Synu, i Svyatomu Dukhu,
i nyne, i prisno, i vo veki vekov.
Amin'

Apostles' Creed in Russian (ру́сский язы́к)

play_circle_filled
Верую в Бога,
Отца Всемогущего,
Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа,
единственного Его Сына,
Господа нашего,
Который был зачат от Святого Духа,
рождён Марией Девой,
страдал при Понтии Пилате,
был распят,
умер и был погребён,
сошел в ад,
в третий день воскрес из мертвых,
восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего,
и оттуда придет судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа,
святую Вселенскую Церковь,
общение святых,
прощение грехов,
воскресение тела,
жизнь вечную.
Аминь


Approximate transliteration to latin characters

Veruyu v Boga,
Ottsa Vsemogushchego,
Tvortsa neba i zemli.
I v Iisusa Khrista,
yedinstvennogo Yego Syna,
Gospoda nashego,
Kotoryy byl zachat ot Svyatogo Dukha,
rozhdon Mariyey Devoy,
stradal pri Pontii Pilate,
byl raspyat,
umer i byl pogrebon,
soshel v ad,
v tretiy den' voskres iz mertvykh,
vosshol na nebesa i vossedayet odesnuyu Boga Ottsa Vsemogushchego,
i ottuda pridet sudit' zhivykh i mertvykh.
Veruyu v Svyatogo Dukha,
svyatuyu Vselenskuyu Tserkov',
obshcheniye svyatykh,
proshcheniye grekhov,
voskreseniye tela,
zhizn' vechnuyu.
Amin'
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar