Prayers in Syriac Aramaic | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Syriac Aramaic (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ‎)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Syriac Aramaic (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ‎) , sung version

face Speaker: Revan (Iraq, Bakhdida)
add_circle_outline Church: Syriac Orthodox Church
translate Info about the language: text_fields Script: Syriac (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text has been submitted by the speaker and is believed to be conform to the official church version.

Sign of the Cross in Syriac Aramaic (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ‎)

play_circle_filled
ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܕܝܫܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܐܪܝܪܘ. ܐܡܝܢ

Lord's Prayer in Syriac Aramaic (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ‎)

play_circle_filled
ܐܒܘܢ ܕܒܫܩܐܝܘ ܢܬܘܐܕܐܫ ܫܩܘܟ ܬܝܬܝ ܡܠܒܘܬܓ ܟܗܘܝ ܣܒܝܘܢܓ ܐܝܒܐܢܘ ܕܒܫܡܐܝܘ ܐܘܦ ܒܐܪܥܘ ܗܐܒܠܐܢ ܠܐܚܡܘ ܕܗܘܢܩܘܢܐܢ ܝܘܡܘܢܘ ܘܫܒܘܩ ܠܐܢ ܚܐܘܒܝܢ ܘ ܚܛܘܗܝܢ ܐܝܒܐܢܘ ܕܘܦ ܚܢܐܢ ܫܒܐܩ ܠܚܐܝܘܒܝܢ ܠܘ ܬܥܠܐܢ ܠܢܗܝܘܢܘ ܐܠܘ ܦܐܨܘܠܐܢ ܡܢ ܒܝܫܘ ܡܝܛܘܠ ܕܕܝܠܘܒ ܐܝ ܡܐܠܒܘܬܘ ܘ ܚܝܠܘ ܬܫܒܘܚܬܘ ܠܥܘܠܐܡ ܥܘܠܡܝܢ.
ܐܡܝܢ

Hail Mary in Syriac Aramaic (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ‎)

play_circle_filled
ܫܠܡܠܟܝ ܡܪܝܡ ܡܠܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܡܪܢ ܥܡܟܝ ܡܒܪܟܬܐ ܐܢܬܝ ܒܢܫܐ ܘܡܒܪܝܟ ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܒܪܣܟܝ ܝܫܘܥ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܐܬܟܫܦܝ ܚܠܦܝܢ ܚܢܢ ܚܛܝܐ ܗܫܐ ܘܒܫܥܬܐ ܕܡܘܬܢ.
ܐܡܝܢ

Apostles' Creed in Syriac Aramaic (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ‎)

play_circle_filled
ܡܗܝܡܢܝܢܟ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܟ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܟ. ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܘܗܐ. ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ ܘܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ. ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܝܠܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ. ܘܫܘܐ ܒܐܘܗܝܐ ܠܐܒܘܗܝ. ܗܘ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠܠ ܡܕܡ. ܗܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝܢܫܐ, ܘܡܛܠܠ ܦܘܪܩܢܢ ܢܚܕ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܟܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘܡܝ ܦܢܛܝܘܗ ܦܝܠܛܘܗ. ܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ. ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܐܬܐ ܒܫܘܒܚܗ ܪܒܐ ܠܡܕܢ ܠܚܝܐ ܘܠܡܝܬܐ. ܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܐܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠܠ. ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܢܦܩ ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܟܕ ܘܡܫܬܒܚ ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝܐ. ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܚܝܬܐ. ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ. ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ ܘܠܚܝܐ ܚܕܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝ.
ܐܡܝܢ
list Show the list of prayers in all languagesTanna