Prières en marshallais | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en marshallais (ebon)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Marshallais (ebon)

face Locuteur: Ariel (Îles Marshall, Majuro)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en marshallais (ebon)

play_circle_filled
Ilo Etan Jemen im Nejin im Jitöb Kwojarjar. Amen

Notre Père en marshallais (ebon)

play_circle_filled
Jememuij i löñ,
en kwojarjar Etam,
en itok Am ailiñ,
ren kömmönmön ankil Am,
einwöt i löñ,
bareinwöt ion löl.
Rainin Kwon letok ñön kim kijim rainin,
im jolok am̃uij muri Ibbam,
einwöt kim jolok an armij muri ibbem,
im jab kadreloñ kim ilo kabo,
a lomoren kim jen eo enana.
Amen

Je vous salue Marie en marshallais (ebon)

play_circle_filled
Yokwe yuk, Maria,
kwo löñ kin men in joij,
Iroij Ej bed ibbam,
kwo jerammön ian körä rön,
im e jerammön inen lojeöm, Jesus.
O Maria Kwojarjar, jinen Anij,
kwon jar kin kim rijerawiwi,
kiö im ilo ien am̃uij mij.
Amen

Gloire au Père en marshallais (ebon)

play_circle_filled
Aibuijuij ñön Jemen im Nejin im Jitöb Kwojarjar,
ein kar ilo jinoin, kiö, im ien otemjej ñön indrio.
Amen

Symbole des Apôtres en marshallais (ebon)

play_circle_filled
Ij tömak Anij Jemen e kajur otem kajur,
Rikömmönmön löñ im löl,
im Jesus Christ Ej make wöt im Nejin, aruij Iroij,
eo Ear bök mour jen Jitöb Kwojarjar,
lotak jen Maria Virgin,
Ear iñtan ilo ien Pontius Pilate,
drebwel E, Mij im kalbwini,
wönlöllok ñön Geena, ilo ran eo kein kajilu Ear jerkakbije,
wönliñlok ñön löñ, jijet i anbuijmarönin Jemen e kajur otem kajur,
jen ijen E naj iten ekajete ro re mour im ro re mij.
Ij tömak Jitöb Kwojarjar,
Eklesia Katolik ekkwojarjar,
koba ibben ro ri kwojarjar,
jeorlok jerawiwi ko,
jerkakbije an kanniek im mour indrio.
Amen

Symbole de Nicée-Constantinople en marshallais (ebon)

play_circle_filled
Ij tōmak ilo juon Anij,
Jemān ekajoor wōt im kajoor,
ri-kōṃanṃan lañ im laḷ,
aolep men ko jemaroñ loi im ko jej jab maroñ loi.
Ij tōmak ilo juōn Irooj Jesus Christ,
ej make wōt Nejin Anij,
jebar jān Jemān ṃoktaḷọk jān epepen otemjej.
Anij jān Anij, Meram jān Meram, Anij ṃool jān Anij ṃool,
eaar jebar, karjab kōṃanṃane, joñan wōt Jemān,
kōn e men otemjej kar kōṃanṃani.
Kōn kōj armej im kōn lomọọr eo ad ear wanlaḷtak jān lañ,
im kōn Jetōb Kwōjarjar ear erom kanniōk jān Virgin Mary im ear erom armej.
Kōn kōj armej raar debwāāle kōn mālim eo jān Pontius Pilate,
eaar eñtaan im mej im raar kalibwini,
im eaar bar jerkakpeje ilo raan eo kein kajilu ekkar ñan Jeje ko Rōkkwojarjar.
Eaar weaak lōñḷọk ñan lañ im ej jijet ianbwijmaroñin Jemān.
Enaaj bar itok ilo aiboojoj in ekajete ro remōur im ro remej im aelōñ eo an ejjeḷọk jeṃḷọkin.
Ij tōmak ilo Jitōb Kwojarjar,
Irooj, ri-letok mōur,
eo ej itok jān Jemān im Nejin,
eo ippān Jemān im Nejin jej nebar im kaiboojoje,
eo eaar kōnono ilo ri-kanaan ro.
Ij tōmak ilo juon wōt Eklejia, ekkwōjarjar, epeḷaake laḷ, im ej jān rijjilōk ro.
Ij kile juōn Jarin Peptaij ñan joḷọk bōd jān jerawiwi ko im ij erre ṃaanḷọk ñan jerkakpeje eo an ro remej im ñan mōur ilo laḷ eo enāj itok.
Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les languesMadagaskar