Prières en malgache | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en malgache (malagasy)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Malgache (malagasy)

face Locuteur: William (Madagascar, Antsirabe)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en malgache (malagasy)

play_circle_filled
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen

Notre Père en malgache (malagasy)

play_circle_filled
Rainay any an-danitra,
hohamasinina anie ny Anaranao,
ho tonga anie ny fanjakanao,
ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay anio ny haninay isan'andro,
avelao ny fahotanay,
tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay,
aza avelanao ho azon'ny fitaoman-dratsy izahay,
fa manafaha anay amin'ny ratsy.
Amen

Je vous salue Marie en malgache (malagasy)

play_circle_filled
Arahaba ry Maria,
feno hasoavana.
Ny Tompo ao aminao.
Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao,
ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao.
Masina Maria,
Renin'Andriamanitra,
Mivavaha ho anay mpanota.
Ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay.
Amen

Gloire au Père en malgache (malagasy)

play_circle_filled
Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
Tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay.
Amen

Symbole des Apôtres en malgache (malagasy)

play_circle_filled
Izaho mino an'Andriamanitra,
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
nahary ny lanitra sy ny tany.
Izaho mino an'i Jesoa Kristy,
Zanany tokana Tompontsika,
noforonin'ny Fanahy Masina,
naterak'i Maria Virjiny,
nijaly faha-Pontsy Pilaty,
nofantsihana tamin'ny
hazofijaliana,
maty dia nalevina,
nidina tany ambanin'ny tany,
nitsangan-ko velona tamin'ny
andro fahatelo,
niakatra any an-danitra,
mipetraka eo
ankavan'Andriamanitra
Ray mahefa ny zavatra rehetra,
avy any Izy mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty.
Izaho mino ny Fanahy Masina,
ny Eglizy masina Katolika,
ny fiombonan'ny Olomasina,
ny fanalana ny ota,
ny hitsanganan'ny
vatantsika ho velona,
ary ny fiainana mandrakizay.
Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les languesMadagaskar