Prières en shona | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
In English


Prières en shona (Chishona)

list Afficher la liste des prières en toutes les langues

autorenewChargement de la carte
 Langue vivante (126)   Langue en danger (12)   Langue moribonde / morte (4)
 Locuteur en dehors de la zone habituelle de la langue


Vous aimez ce projet? Soutenez le par une donation via PayPal.

Shona (Chishona)

face Locuteur: Herbert (Zimbabwe, Gweru)
add_circle_outline Église: Église catholique (romaine)
translate Plus d'information sur la langue: text_fields Écriture: latin (info sur ScriptSource)
import_contacts Origine du texte: Le texte vient des ressources officielles de l'église.

Signe de la Croix en shona (Chishona)

play_circle_filled
Muzita raBaba noMwanakomana naMweya Mutsvene. Amen

Notre Père en shona (Chishona)

play_circle_filled
Baba Vedu muri kudenga,
zita renyu ngarinamatwe,
umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga.
Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva,
mutiregererewo zvatakakutadzirai sokuregerera kwatinoita vakatitadzira,
musatirege tichiwira mune zvinotiedza,
asi mutinunure kune zvakaipa.
Amen

Je vous salue Marie en shona (Chishona)

play_circle_filled
Kwaziwai Maria Muzere Gracia Mambo anemi
Makakomborerwa panavakadzi
Akakomborerwa mwana wemimba yenyu, Yesu.
Mariya musande Amai vaMwari
Mutireverere isu vatadzi
zvino, napanguva yokufa kwedu.
Amen

Gloire au Père en shona (Chishona)

play_circle_filled
Vakudzwe Baba, neMwanakomana, naMweya Musande,
sezvakanga zviri paku tanga, nazvino, nakare kose, nemisi isinga peri.
Amen

Symbole des Apôtres en shona (Chishona)

play_circle_filled
Tinotendera Mwari baba ana masimba ose,
Musiki wedenga napasi,
Tinotendera Yesu Kristo,
mwanakomana wake mumwe chete, mambo wedu,
akazvarwa naMariya muvirigo nesimba raMweya Mutsvene akatongerwa kutambudzika naPonsiyo Pirato,
akarovererwa pachipiyaniso, akafa akavigwa, akaenda kuvafi,zuva retatu, akamuka.
Akakwira kudenga, kwaagere kurudyi rwaMwari Baba ana masimba ose, achabvako kuzotonga vapenyu navafi.
Tinotendera Mweya Mutsvene,
Kirike sande katorike,
kubatana kwavasande,
Kuregererwa kwamatadzo,
kumuka kwomuviri Noupenyu husingaperi.
Amen
list Afficher la liste des prières en toutes les languesMadagaskar