Česky
In English


Prières en wallisien


Prières en wallisien (y compris le Rosaire et le Chapelet de la Divine Miséricorde), que j'ai collecté pendant mon séjour à Wallis en 2008.

Pourquoi pas aller voir plus tard la page des enregistrements audio et textes des prières en langues exotiques? 

Ko te faka'iloga o te koluse (Signe de Croix)

I te huafa o te Tamai
mo te Alo
mo te Laumālie Mā'onioni.
'Ameni.

Tamai e i Selō (Notre Père)

Ko tamatou Tamai e i Selō,
ke tupuhā tou Huafa,
ke 'aumai tau pule,
ke fai tou finegalo,
i te kelekele o hagē ko Selō.
Ke foaki mai hamatou me'akai i te 'aho nei,
pea ke fakamolemole tamatou agahala,
o hagē ko tamatou fakamolemole kiā nātou 'e agahala mai kiā mātou
pea 'aua n'a ke tuku ia mātou ki te fakahala,
kae ke ke fakama'uli mātou mai te kovi.

'Alofa Malia (Je vous salue Marie)

'Alofa Malia,
e ke fonu i te kalasia,
e iā te koe te 'Aliki.
E ke manū'ia koe i te fafine fua pē,
pea'e manū'ia ia Sēsū,
ko te fua o tou 'alo.

Sagata Malia,
ko te Fa'ē a te 'Atua,
ke ke hūfia mātou agahala,
i te 'aho nei,
pea mo te 'aho o tomatou mate.

Kolōlia (Gloire au Pere)

Kolōlia ki te Tamai,
mo te 'Alo,
mo te Laumālie Mā'onioni.

'Io, ke hagē ko tona kolōlia i mu'a,
mo tona kolōlia ia 'aho nei,
pea mo te 'aho kātoa pe.

Manamanatu 'e Malia (Souvenez-vous)

Manamanatu 'e Malia Tāupo'ou 'ofa,
he'eki mo logona mai he tahi,
ne'e hola mai o lafilafi mo falala kiā te koe,
pea toe teke'i ia,
koia, e au fiala ha'u ai kiā te koe,

'Aloa, 'Aliki o te Tāupo'ou fua,
pea 'e au agahala aipē,
kae au lele mai aipē o punou mo tagi i ou 'alo,
Fa'ē a te 'Atua, 'aua na'a ke teke'i taku kole,
ka ke 'ofa mo tokaga ki ai.

E au tui ki te 'Atua (Profession de la foi)

E au tui ki te 'Atua, ko te Tamai Māfimafi,
'Aia ne'e ina gaohi te lagi mo te kelekele,
pea 'e au tui kiā Sēsū Kilisitō,
ko tona 'Alo pē e tahi, ko totatou 'Aliki,
ne'e fakatupu ia e te Laumālie Mā'oni'oni
pea fanau'i ia e te Tāupo'ou ko Malia,
pea ne'e mamahi ia i te pule a Posio Pilato,
ne'e kolusifiko ia,
pea pūluhia, pea fakakoloa,
pea hifo ia ki 'Ifeleno,
pea tu'u ia i tona 'aho tolu, mai te pūluhia,
pea hā'ele ake ia ki Selō,
pea 'Afio ia i te nima to'o mata'u o te 'Atua,
ko te Tamai Māfimafi, pea hā'ele ia mai ai,
ke fakamau te ma'uli mo te mate.
E au tui ki te Laumālie Mā'oni'oni,
mo te Sagata 'Ekelesia katolika,
mo te komūniō o te haha'i agatonu,
mo te fakamolemole o te agahala,
mo te tu'uake o te sino,
mo te ma'uli he'egata.

Ko te Losalio ki te loto manava'ofa o te Atua (Chapelet de la Divine Miséricorde)

(I te kamata o te kupu'i losalio - au lieu de Notre Père)
E Tamai Eteleno,
E au momoli atu Te Sino pea mo Te Ta'ata'a,
Te laumalie pea mo Te natula Atua o, Tou Alo Ofaina
Tomatou Aliki ko Sesu Kilisito,
Mo'o totogi aki amatou agahala
Pea mo te'u agahala o te Malama nei katoa.

(Kote losalio lau tu'a hogofulu - au lieu de Je vous salue Marie)
Aki Tona Pasio mamahi,
Ofa mai kia matou pea mote malama nei katoa.

(Hili ia pea lau te kole aeni o fetogi aki te "Kololia" - à la fin)
Atua Maonioni, Atua Mafimafi, Atua Hee gata, ofa mai kia matou pea mote Malama nei katoa.

Ko te losalio (Rosaire)

Misitelio fakafiafia (Mystères joyeux)

 1. Te ‚alu ifo a te 'Aselo o fetapa kiā Malia
 2. Te fakafe'ilofaki a Malia kiā 'Elisapeta
 3. Te fānau'i ifo o Sēsū i Pētelehemi
 4. Te momoli o Sēsū pea mo te fakatapu o Malia
 5. Te puli o Sēsū mo tona toe 'ilo'i i Selusalemi

Misitelio fakamamahi (Mystères douloureux)

 1. Te mamahi o Sēsū i 'Oliveto
 2. Te haha o Sēsū i te pou
 3. Te hili o te kolona talatala ki te fofoga o Sēsū
 4. Te 'amo e Sēsū te Koluse ki Kalevalio
 5. Te tutuki o Sēsū i te Koluse

Misitelio fakakolōlia (Mystères glorieux)

 1. Te tu'uake a Sēsū mai te pūluhia
 2. Te hā'ele a Sēsū ki Selō
 3. Te hā'ele ifo a te Laumālie
 4. Te 'avake o Malia ki Selō
 5. Ta fakanofo o Malia i Selo, ke tou 'Aliki 'aki ia

Tanna