Speaker: Kohji

Japanese language wiki ethnologue
Japonic language family wiki
Japanese script scriptsource
This text contains Japanese characters. If it is not displaying correctly, you will need a proper CJK font installed.
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

父と子と聖霊のみ名によって。 アーメン
Approximate transliteration to latin characters
Chantoko to seirei nomi na ni yotte. Āmen

Lord's Prayer

天におられるわたしたちの父よ、 み名が聖とされますように。 み国が来ますように。 みこころが天に行われるとおり地にも行われますように。 わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください。 わたしたちの罪をおゆるしください。わたしたちも人をゆるします。 わたしたちを誘惑におちいらせず、悪からお救いください。 アーメン
Approximate transliteration to latin characters
Ten ni ora reru watashi-tachi no chichiyo, mi-mei ga hijiri to sa remasu yō ni. Mi-koku ga kimasu yō ni. Mi kokoro ga ten ni okonawa reru tōri ji ni mo okonawa remasu yō ni. Watashi-tachi no hi-goto no kate o kyō mo o atae kudasai. Watashi-tachi no tsumi o o yurushi kudasai. Watashi-tachi mo hito o yurushimasu. Watashi-tachi o yūwaku ni ochīra sezu, aku kara o sukui kudasai. Āmen

Hail Mary

アヴェマリア、恵みに満ちた方、 主はあなたとともにおられます、 あなたは女のうちで祝福され、 ご胎内の御子イエスも祝福されています、 神の母聖マリア、 わたしたち罪びとのために、 今も、死を迎えるときも、お祈りください。 アーメン
Approximate transliteration to latin characters
Ave Maria, megumi ni michita kata, -nushi wa anata to tomoni ora remasu, anata wa on'na no uchi de shukufuku sa re, go tainai no miko iesu mo shukufuku sa rete imasu, -shin no haha hijirimaria, watashi-tachi-zai bito no tame ni, ima mo, shi o mukaeru toki mo, oinori kudasai. Āmen

Gloria Patri

栄光は、父と、子と、聖霊に、 初めのように、今も、いつも、世々に。 アーメン
Approximate transliteration to latin characters
Eikō wa, chichi to,-ko to, seirei ni, hajime no yō ni, ima mo, itsumo, seze ni. Āmen

Apostles' Creed

天地の創造主、 全能の父である神を信じます。 父のひとり子、わたしたちの主 イエス・キリストを信じます。 主は聖霊によってやどり、 おとめマリアから生まれ、 ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、 十字架につけられて死に、葬られ、 陰府(よみ)に下り、 三日目に死者のうちから復活し、 天に昇って、 全能の父である神の右の座に着き、 生者(せいしゃ)と死者を裁くために来られます。 聖霊を信じ、 聖なる普遍の教会、 聖徒の交わり、 罪のゆるし、 からだの復活、 永遠のいのちを信じます。 アーメン
Approximate transliteration to latin characters
Tenchi no sōzōnushi, zen'nō no chichidearu kami o shinjimasu. Chichi no hitori-ko, watashi-tachi no shu Iesu Kirisuto o shinjimasu. Omo wa seirei ni yotte yadori, otome Maria kara umare, Pontio Pirato no moto de kurushimi o uke, jūjika ni tsuke rarete shini, hōmura re, inpu (yomi) ni ori, mitsukame ni shisha no uchi kara fukkatsu shi, ten ni nobotte, zen'nō no chichidearu kami no miginoza ni tsuki, -sei-sha (seisha) to shisha o sabaku tame ni ko raremasu. Seirei o shinji, seinaru fuhen no kyōkai, seitonomajiwari, -zai no yurushi, karada no fukkatsu, eien'noinochi o shinjimasu. Āmen

Niceno-Constantinopolitan Creed

わたしは信じます。唯一の神、 全能の父、 天と地、 見えるもの、見えないもの、すべてのものの造り主を。 わたしは信じます。唯一の主イエス・キリストを。 主は神のひとり子、 すべてに先立って父より生まれ、 神よりの神、光よりの光、まことの神よりのまことの神、 造られることなく生まれ、父と一体。 すべては主によって造られました。 主は、わたしたち人類のため、 わたしたちの救いのために天からくだり、 聖霊によって、おとめマリアよりからだを受け、 人となられました。 ポンティオ・ピラトのもとで、わたしたちのために十字架につけられ、 苦しみを受け、葬られ、 聖書にあるとおり三日目に復活し、 天に昇り、父の右の座に着いておられます。 主は、生者(せいしゃ)と死者を裁くために栄光のうちに再び来られます。 その国は終わることがありません。 わたしは信じます。主であり、いのちの与え主である聖霊を。 聖霊は、父と子から出て、 父と子とともに礼拝され、栄光を受け、 また預言者をとおして語られました。 わたしは、聖なる、普遍の、使徒的、唯一の教会を信じます。 罪のゆるしをもたらす唯一の洗礼を認め、 死者の復活と 来世のいのちを待ち望みます アーメン
Approximate transliteration to latin characters
Watashi wa shinjimasu. Yuiitsu no kami, zen'nō no chichi, ten to ji, mieru mono, mienaimono, subete no mono no tsukuri-nushi o. Watashi wa shinjimasu. Yuiitsu no shu Iesu Kirisuto o. Omo wa kami no hitori-ko, subete ni sakidatte chichi yori umare, -shin yori no kami, hikari yori no hikari, Makoto no kami yori no Makoto no kami, tsukura reru koto naku umare, chichi to ittai. Subete wa omo ni yotte tsukura remashita. Omo wa, watashi-tachi jinrui no tame, watashi-tachi no sukui no tame ni ten kara kudari, seirei ni yotte, otome Maria yori karada o uke, hito to nara remashita. Pontio Pirato no moto de, watashi-tachi no tame ni jūjika ni tsuke rare, kurushimi o uke, hōmura re, seisho ni aru tōri mitsukame ni fukkatsu shi, ten ni nobori, chichi no miginoza ni tsuite ora remasu. Omo wa,-sei-sha (seisha) to shisha o sabaku tame ni eikō no uchi ni futatabi ko raremasu. Sono kuni wa owaru koto ga arimasen. Watashi wa shinjimasu. Omodeari, inochi no atae omodearu seirei o. Seirei wa, chantoko kara dete, chantoko to tomoni reihai sa re, eikō o uke, mata yogen-sha o tōshite katara remashita. Watashi wa, seinaru, fuhen no, shito-teki, yuiitsu no kyōkai o shinjimasu. Tsumi no yurushi o motarasu yuiitsu no senrei o mitome, shisha no fukkatsu to raise no inochi o machinozomimasu. Āmen