Speaker: Ernestine

Ambae, East language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Lo hei nai tamama, ne netui, ne i vui go go na. Amen

Lord's Prayer

Tamamai gom toga aulu lolo taetae a henamu gogona ve a nomu ute gogona na himei ve a domimu na vai lune hano mwere aulu. Gom betei na gamai hinaga lolo rani mamou. Go lando vohogi na bugumai mwere ira hine rou vei lawe gamai. Go mese siregi gamai talolo rongesiana. Amen

Hail Mary

Ave Maria, grasia mo horo lobemiu. Mo toga bulu mei gimiu aratahigi nem tangaroa garea liu na vavine vunugi. Tangaroa vagi Esu vai tagwangi miu. Santa Maria retahi Tagaro go tataro huri gamai a tangaloi galegale asi mamou hingaha me vohe gai mate vage. Amen