Speaker: Maria

Bahnar language wiki ethnologue
Austroasiatic language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Inh krao măt Yang Bă, Yang Kon, Yang Ai. Amen

Lord's Prayer

Ơ Bă nhȏn mă oei tơ plĕnh, thŭi de ư ang măt Ih, thŭi dȇh Ih pơgơ̆r lơlan, thŭi de ling tui don Ih, tơ teh ȃu thoi tơ plĕnh. Ih ăn kơ nhȏn năr ȃu tơmam xa rim năr, Ih nĕ jȏ̆ kơ nhȏn pơjĭ don Ih, thoi nhȏn bĭ jȏ̆ kơ de pơjĭ don hnȏn, Ih nĕ lơh kơ nhȏn put kơ tơdrong xamăt pơhlŭt, chŏng Ih dŏng nhȏn hoai trŏ kikiơ kơnĭ. Amen

Hail Mary

Inh hmach kơ Ih Maria, bĕnh kơ ai dơng plĕnh, Bă Yang oei păng Ih, pheo kơ Ih loi kơ de drakăn anai, duh pheo kơ Kon mă Ih dei pŭ Yȇxu. Ơ Xanta Maria, Mĕ Bă Yang, Ih khop tang nhȏn bơngai yoch, mă harei, mă tơpŏ wă lȏch. Amen

Gloria Patri

Thŭi de jȃp teh ư ang Yang Bă, Yang Kon, Yang Ai. Mă harei, mă bȇl, thoi dơng xơ̆ ki ling lang. Amen