Speaker: Revan

Syriac Aramaic language wiki ethnologue
Afroasiatic language family wiki
Syriac script scriptsource
Syriac Orthodox Church wiki

Sign of the Cross

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܕܝܫܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܐܪܝܪܘ. ܐܡܝܢ

Lord's Prayer

ܐܒܘܢ ܕܒܫܩܐܝܘ ܢܬܘܐܕܐܫ ܫܩܘܟ ܬܝܬܝ ܡܠܒܘܬܓ ܟܗܘܝ ܣܒܝܘܢܓ ܐܝܒܐܢܘ ܕܒܫܡܐܝܘ ܐܘܦ ܒܐܪܥܘ ܗܐܒܠܐܢ ܠܐܚܡܘ ܕܗܘܢܩܘܢܐܢ ܝܘܡܘܢܘ ܘܫܒܘܩ ܠܐܢ ܚܐܘܒܝܢ ܘ ܚܛܘܗܝܢ ܐܝܒܐܢܘ ܕܘܦ ܚܢܐܢ ܫܒܐܩ ܠܚܐܝܘܒܝܢ ܠܘ ܬܥܠܐܢ ܠܢܗܝܘܢܘ ܐܠܘ ܦܐܨܘܠܐܢ ܡܢ ܒܝܫܘ ܡܝܛܘܠ ܕܕܝܠܘܒ ܐܝ ܡܐܠܒܘܬܘ ܘ ܚܝܠܘ ܬܫܒܘܚܬܘ ܠܥܘܠܐܡ ܥܘܠܡܝܢ. ܐܡܝܢ

Hail Mary

ܫܠܡܠܟܝ ܡܪܝܡ ܡܠܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܡܪܢ ܥܡܟܝ ܡܒܪܟܬܐ ܐܢܬܝ ܒܢܫܐ ܘܡܒܪܝܟ ܗܘ ܦܐܪܐ ܕܒܪܣܟܝ ܝܫܘܥ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܐܬܟܫܦܝ ܚܠܦܝܢ ܚܢܢ ܚܛܝܐ ܗܫܐ ܘܒܫܥܬܐ ܕܡܘܬܢ. ܐܡܝܢ

Apostles' Creed

ܡܗܝܡܢܝܢܟ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܟ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܟ. ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܘܗܐ. ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ ܘܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ. ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܝܠܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ. ܘܫܘܐ ܒܐܘܗܝܐ ܠܐܒܘܗܝ. ܗܘ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠܠ ܡܕܡ. ܗܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝܢܫܐ, ܘܡܛܠܠ ܦܘܪܩܢܢ ܢܚܕ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܟܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘܡܝ ܦܢܛܝܘܗ ܦܝܠܛܘܗ. ܚܫ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ. ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܐܬܐ ܒܫܘܒܚܗ ܪܒܐ ܠܡܕܢ ܠܚܝܐ ܘܠܡܝܬܐ. ܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܐܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠܠ. ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܢܦܩ ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܟܕ ܘܡܫܬܒܚ ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝܐ. ܘܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܚܝܬܐ. ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ. ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ ܘܠܚܝܐ ܚܕܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝ. ܐܡܝܢ