Speaker: Marie

Tupuri language wiki ethnologue
Niger–Congo language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Lord's Prayer

Hail Mary

Apostles' Creed

Ndi hoo suggi ti Baa Baa Pąąbe maa de egre wur hoo sug ti ɓɔ ndi hoo sug diŋ Waŋ mbɛ bɔŋ Baa Pąąbe maa ga jɔŋ ciŋ ti Baa wɔɔ de sirri de fęęre maa ɓil ɓaaran wɔɔ. De fęęre maa tinoo wɔɔ mo no de maa ga bay wɔɔ tinoo mo lay ndi hoo suggi diŋ ti Waŋ mbɛ bɔŋ. Yɛɛsɔ ndɔ biŋ jagcu wur ɓuy Yɛɛsɔ biŋ mo diŋ Baa Yɛɛsɔ a jɔŋ ge ga. Yɛɛsɔ ndɔ dɔɔ Pan ɓɔ no ma' lay fęęre modɛŋ la nen dɔɔ ɓɔ Yɛɛsɔ ndɔ nduu lɛ hąą ciŋ yąą wur gɔ. Yɛɛsɔ a biŋ ɓil Mariya Mari maa ga suu de jobo ti bɔŋ gà mo no Mari biŋ Yɛɛsɔ diŋ wɛr Nencerse. Yɛɛsɔ ndɔ kɔl se ɓɔ diŋ je taabay Yɛɛsɔ ndɔ ko de coo wɛr Pɔŋs Pilat Yɛɛsɔ a ɓal mo gɔ ciŋ wɛr wur yaw. Yɛɛsɔ, Yɛɛsɔ ndɔ huu gɔ Yɛɛsɔ ndɔ bir sɛ ɓɔ yoo jar ɓi tuu Naw maa de swa' Yɛɛsɔ raw bir se ɓɛ gɔ, Dɔɔ ga hay gɔ de yɛr ge no no Yɛɛsɔ raw ciŋ ti Baa a ya' hay ge ti dɔɔ war Pan ɓɛ. Yɛɛsɔ ndɔ fɛr yaŋ lɛ dɔɔ Waŋ no no Maa caa kiida ne jar ɓuy Yɛɛsɔ Waŋ ɓɔn taw ga. Ndi hoo suggi diŋ ti Nencerse kɔl naa gɔ were Baa diŋ sɛ Baa Pąąbe wɔɔ de Wel ɓɔ' wɔɔ lɛ. A tɔgɔɗ ra swa' ɓuy bɔŋ A gɔŋ ra swa' ɓuy bɔŋ lay hay wąą wąąre ne Profet wɔɔ jag na diŋ sɛ. Ndi hoo suggi ti Eklesiya maa de ɛllɛ maa ga a lɛ jag apotron wɔɔ maa ga tay jar ɓuy bɔŋ mo no. Ndi ko ga yɔg ɓlagge jar gɔ mo no din Batɛm maaɓɛn bɔŋ ndi gɔr bir gi jar maa ɓi tuu wɔɔ. Amen