Speaker: Robert

Armenian language wiki ethnologue
Indo-European language family wiki
Armenian script scriptsource
Armenian Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ․ Ամէն
Approximate transliteration to latin characters
Yanun Hor yev Vordwoy yev Hogwoyn Srboy․ Amen

Lord's Prayer

Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի, Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց, եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, Ամէն
Approximate transliteration to latin characters
Hayr mer, vor yerkins yes, surb yeghits’i anun K’vo, yekests’e ark’ayut’iwn K’vo, yeghits’in kamk’ K’vo, vorpes yerkins yev yerkri, Zhats’ mer hanapazord to՛wr mez aysor yev t’vogh mez zpartis mer, vorpes yev mek’ t’voghumk’ merots’ partapanats’, yev mi՛ tanir zmez i p’vordzut’iwn. Amen

Hail Mary

Ողջո՛յն Քեզ, Մարիա՛մ, լի շնորհօք, Տէր ընդ Քեզ, Օրհնեալ ես Դու ի կանայս, եւ օրհնեալ է Պտուղ որովայնի Քոյ, Յիսուս, Սրբուհի Մարիա՛մ, Մա՜յր Աստուծոյ, բարեխօսեա՛ վասն մեր` մեղաւորացս, այժմ եւ ի ժամու մահուան մերոյ․ Ամէն
Approximate transliteration to latin characters
Voghjo՛yn K’ez, Maria՛m, li shnorhok’, Ter ynd K’ez, Orhneal yes Du i kanays, yev orhneal e Ptugh vorovayni K’voy, Yisus, Srbuhi Maria՛m, Ma՜yr Astutsoy, barekhosea՛ vasn mer` meghaworats’s, ayzhm yev i zhamu mahuan meroy․ Amen

Gloria Patri

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. Սարկաւագն. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից․ Ամէն
Approximate transliteration to latin characters
P’arrk’ Hor yev Vordwoy yev Hogwoyn Srboy. Sarkawagn. Ayzhm yev misht yev yawiteans yawitenits’․ Amen

Speaker: Narineh

Armenian language wiki ethnologue
Indo-European language family wiki
Armenian script scriptsource
Armenian Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ․ Ամէն
Approximate transliteration to latin characters
Yanun Hor yev Vordwoy yev Hogwoyn Srboy․ Amen

Lord's Prayer

Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի, Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց, եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ` փրկեա՛ զմեզ ի չարէ. Ամէն
Approximate transliteration to latin characters
Hayr mer, vor yerkins yes, surb yeghits’i anun K’vo, yekests’e ark’ayut’iwn K’vo, yeghits’in kamk’ K’vo, vorpes yerkins yev yerkri, Zhats’ mer hanapazord to՛wr mez aysor yev t’vogh mez zpartis mer, vorpes yev mek’ t’voghumk’ merots’ partapanats’, yev mi՛ tanir zmez i p’vordzut’iwn, ayl` p’rkea՛ zmez i ch’are. Amen