Locuteur: Robert

Langue Arménien wiki ethnologue
Famille des langues Indo-européenne wiki
Écriture arménien scriptsource
Église catholique arménienne wiki

Signe de la Croix

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ․ Ամէն
Translittération approximative en caractères latins
Yanun Hor yev Vordwoy yev Hogwoyn Srboy․ Amen

Notre Père

Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի, Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց, եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, Ամէն
Translittération approximative en caractères latins
Hayr mer, vor yerkins yes, surb yeghits’i anun K’vo, yekests’e ark’ayut’iwn K’vo, yeghits’in kamk’ K’vo, vorpes yerkins yev yerkri, Zhats’ mer hanapazord to՛wr mez aysor yev t’vogh mez zpartis mer, vorpes yev mek’ t’voghumk’ merots’ partapanats’, yev mi՛ tanir zmez i p’vordzut’iwn. Amen

Je vous salue Marie

Ողջո՛յն Քեզ, Մարիա՛մ, լի շնորհօք, Տէր ընդ Քեզ, Օրհնեալ ես Դու ի կանայս, եւ օրհնեալ է Պտուղ որովայնի Քոյ, Յիսուս, Սրբուհի Մարիա՛մ, Մա՜յր Աստուծոյ, բարեխօսեա՛ վասն մեր` մեղաւորացս, այժմ եւ ի ժամու մահուան մերոյ․ Ամէն
Translittération approximative en caractères latins
Voghjo՛yn K’ez, Maria՛m, li shnorhok’, Ter ynd K’ez, Orhneal yes Du i kanays, yev orhneal e Ptugh vorovayni K’voy, Yisus, Srbuhi Maria՛m, Ma՜yr Astutsoy, barekhosea՛ vasn mer` meghaworats’s, ayzhm yev i zhamu mahuan meroy․ Amen

Gloire au Père

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. Սարկաւագն. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից․ Ամէն
Translittération approximative en caractères latins
P’arrk’ Hor yev Vordwoy yev Hogwoyn Srboy. Sarkawagn. Ayzhm yev misht yev yawiteans yawitenits’․ Amen

Locuteur: Narineh

Langue Arménien wiki ethnologue
Famille des langues Indo-européenne wiki
Écriture arménien scriptsource
Église catholique arménienne wiki

Signe de la Croix

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ․ Ամէն
Translittération approximative en caractères latins
Yanun Hor yev Vordwoy yev Hogwoyn Srboy․ Amen

Notre Père

Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի, Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց, եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ` փրկեա՛ զմեզ ի չարէ. Ամէն
Translittération approximative en caractères latins
Hayr mer, vor yerkins yes, surb yeghits’i anun K’vo, yekests’e ark’ayut’iwn K’vo, yeghits’in kamk’ K’vo, vorpes yerkins yev yerkri, Zhats’ mer hanapazord to՛wr mez aysor yev t’vogh mez zpartis mer, vorpes yev mek’ t’voghumk’ merots’ partapanats’, yev mi՛ tanir zmez i p’vordzut’iwn, ayl` p’rkea՛ zmez i ch’are. Amen