Speaker: Liliane

Futunan language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Ma'oki'oki. Amene

Lord's Prayer

Ko lomatou Tamana e i Selo, ke tapusa lou suafa, ke aumai lau pule, ke fai lou finegalo, ile kele o faipe i Selo. Ke soli maii le aso nei amatou nea kai o aso fuli, ti ke fakamolemole omatou agasala, o faipe lomatou fakamolemole kia latou e agasala mai kia matou, ti aua se ke tuku ai matou ki le fakasala, kae fakasao matou mei le veli. Amene

Hail Mary

Alofa Malia, e ke apele i kalasia, e ia le koe le Aliki, e ke manuia koe i fafine fuli ai, ti e manuia Sesu, ko le fua o lou alo. Sagata Malia, ko le tinana o le Atua, ke ke ulafaki matou agasala, i le aso nei, ti mo le aso o lomatou mate. Amene

Gloria Patri

Kololia ki le Tamana mo le Alo mo le Laumalie Maokioki. Kololia i mua ti kololia i aso nei, ti mo aso katoa ai. Amene

Apostles' Creed

E kau tui ki le Atua, ko le Tamana Mafimafi, aia na ina gaoi le lagi mo le kele. Ti e kau tui kia Sesu Kilisito, ko lona Alo fuai e tasi, ko lotatou Aliki, na fakatupu aia e le Laumalie Ma'oki'oki, ti fanaui aia e le Taupo'ou ko Maloa, ti na mamae aia i le pule a Posio Pilato, na kolusifiko aia, ti mate, ti fakakoloa, ti ifo aia ki Ifeleno, ti tu'uake aia i lona aso tolu mei le mate, ti sa'ele aia ki selo o agai aia i le lima atamai o le Atua, ko le Tamana Mafimafi ti sa'ele aia mei ai ke ina fakamau le ma'uli mo le mate. E kau tu ki le Laumalie Ma'oki'oki, mo le sagata Ekelesia katolika, mo le komunio o kakai agatonu, mo le fakamolemole o agasala, me le tu'uake o tino, mo le ma'uli le'egato. Amene

Speaker: Kapeliele

Futunan language wiki ethnologue
Austronesian language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie Ma'oki'oki. Ameni

Lord's Prayer

Ko lomatou Tamana e i Selo, ke tapusa lou suafa, ke aumai lau pule, ke fai lou finegalo, ile kele o faipe i Selo. Ke soli maii le aso nei amatou nea kai o aso fuli, ti ke fakamolemole omatou agasala, o faipe lomatou fakamolemole kia latou e agasala mai kia matou, ti aua se ke tuku ai matou ki le fakasala, kae fakasao matou mei le veli. Ameni

Hail Mary

Alofa Malia, ke apele i kalasia, e ia le koe le Aliki, e ke manuia koe fafine fuli ai, ti e manuia Sesu, ko le fua o lou alo. Sagata Malia, ko le tinana o le Atua, ke ke ulafaki matou agasala, i le aso nei, ti mo le aso o lomatou mate. Ameni

Gloria Patri

Kololia ki le Tamana mo le Alo mo le Laumalie Maokioki. Kololia i mua ti kololia i aso nei, ti mo aso katoa ai. Ameni