Speaker: Maria Carmen

Maltese language wiki ethnologue
Afroasiatic language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Fl-Isem tal-Missier, u ta'l-lben, u ta'l-Ispirtu s-Santu. Amen

Lord's Prayer

Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tigi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekkda fl-art. Hobzna ta' kuljum, aghtina llum, ahfrilna dnubietna bhalma nahfru lil min hu hati ghalina, u ddahhalniex fit-tigrib izda ehlisna mid-deni. Amen

Hail Mary

Sliem ghalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur mieghek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-guf tieghek, Gesu. Qaddisa Marija, omm Alla, itlob ghalina, midinbin, issa w fis-siegha tal-mewt taghna. Amen

Gloria Patri

Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u ghal dejjem ta'dejjem. Amen