Locuteur: Maria Carmen

Langue Maltais wiki ethnologue
Famille des langues Afro-asiatiques wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Fl-Isem tal-Missier, u ta'l-lben, u ta'l-Ispirtu s-Santu. Amen

Notre Père

Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tigi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekkda fl-art. Hobzna ta' kuljum, aghtina llum, ahfrilna dnubietna bhalma nahfru lil min hu hati ghalina, u ddahhalniex fit-tigrib izda ehlisna mid-deni. Amen

Je vous salue Marie

Sliem ghalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur mieghek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-guf tieghek, Gesu. Qaddisa Marija, omm Alla, itlob ghalina, midinbin, issa w fis-siegha tal-mewt taghna. Amen

Gloire au Père

Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u ghal dejjem ta'dejjem. Amen