Speaker: Marie-Renée

Montagnais language wiki ethnologue
Algic language family wiki
Latin script scriptsource
Roman Catholic Church wiki

Sign of the Cross

Utishinikashunit Ka Ukussit, kie Ka Utaut, kie Ka Minu-Manitut. Tshima it

Lord's Prayer

Nutauinan tshin uashkut ka tain, tshima tshitimauenitakanit tshitishinikashun, tshima papanit tshitipenitsheun, eshpish pishitshikuin nete uashkut tshima it ute assit. Ashaminan anutshish kashikat pakueshikan peikutshishikua tshe ishpaniat. Eku, shueniminan ka ishpish tshishuaitat, miam ka ishpish shuenimitshitau anat ka tshishuaimit. Eka uin patshiteniminan netishkakuiat, tiekut pikuinan ka takuat ka matshikaut. Tshima it

Hail Mary

Mani tshitatamishkatin, ka shakassineshkakuin aiamieuminuashiueuna, Tshishe-Manitu tshuitshimikᵘ, kassinu etashitau ishkueuat ekᵘ tshin anu tshitimauenitakushin, kie tshitimauenitakushu Tshikuss, Sheshush. Tshitshitua Mani, tshin Tshishe-Manitu ka ukussitut, aiamitunan ka pashtaitiat, anutshish kie tshe nipiat, aiamitunan. Tshima it

Gloria Patri

Tshima tshitimauenimakanit Ka Ukussit, kie Ka Utaut, kie Ka Minu-Manitut. Ishpish tshitimauenimakanipan ueshkat, tshima minuat it anutshish, kie mush, kie eiapit eiapit. Tshima it