Prayers in Scottish Gaelic | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Scottish Gaelic (gàidhlig)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Scottish Gaelic (gàidhlig)

face Speaker: Daibhidh (Canada, Dunvegan)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Scottish Gaelic (gàidhlig)

play_circle_filled
An ainm an Athar, agus a Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Amen

Lord's Prayer in Scottish Gaelic (gàidhlig)

play_circle_filled
Ar n-Athair, a tha air nèamh,
gum bu naomh a bhios t' ainm,
gun tigeadh do rìoghachd,
gun dèanar do thoil air talamh
mar a thathas ga dèanamh air nèamh.
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran làthail
math dhuinn ar fiachan,
mar a mhathas sinne do luchd ar fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn.
Ach saor sinn bhon olc.
Amen

Hail Mary in Scottish Gaelic (gàidhlig)

play_circle_filled
Fàilte dhut, a Mhoire,
tha thu làn de na gràsan
tha an Tighearna maille riut
is beannaichte thu am measg nam mnà,
agus is beannaichte toradh do bhronn, Ìosa.
A Naomh Mhoire, a Mhàthair Dhè,
guidh' air ar sonne na peacaich
a nis agus aig uair ar bàis.
Amen

Gloria Patri in Scottish Gaelic (gàidhlig)

play_circle_filled
Glòir don Athair, agus don Mhac, agus don Spiorad Naomh.
Mar a bha, 's mar a tha, 's mar a bhitheas, fad shaoghal nan saoghal.
Amen

Apostles' Creed in Scottish Gaelic (gàidhlig)

play_circle_filled
Creideam ann an Dia,
an t-Athair uile-chumhachdach,
Cruthadair neimh agus talmhuinn.
Agus ann an Ìosa Crìosda, 'aon Mhac-san, ar Tighearna,
a ghineadh leis an Spiorad Naomh,
a rugadh le Moir' Òigh,
a dh'fhuilig fo Phontius Pilat,
a cheusadh, a fhuair bàs, is a thìodhlaiceadh,
a chaidh sìos a dh'ifrinn,
a dh'èirich an treas latha bho an mairbh,
a chaidh suas air nèimh, a tha na shuidhe air deas làimh Dhè an t-Athair uile-chumhachdach,
a sin thig e rithis a thoirt breitheanais air bheò is air mhairbh.
Creideam anns an Spiorad Naomh,
an Eaglais naomh Chaitligeach,
co-chomann nan Naomh,
mathanas nam peacannan,
aiseirigh na colainne,
is a' bheatha shìorraidh.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar