Prayers in Igbo | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Igbo (Asụsụ Igbo)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Igbo (Asụsụ Igbo)

face Speaker: James (Nigeria, Anambra)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Na-Aha-Na, Na-Nwa, Na-Muo-Nso. Amen

Lord's Prayer in Igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Nna anyi no n'eluigwe.
Ka otito diri aha gi.
Ka ochichi gi bia,
ka e mee uche gi n uwa ka e si eme ya n'eluigwe.
Nye anyi tata, nri nke ubochi anyi.
Gbaghara anyi mmehie anyi ga dika anyi si
gbaghara ndi mehiere anyi.
E kwena ka anyi kwenye na nlanye,
ma zoputa anyi n'ajo ihe.
Amen

Hail Mary in Igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Ekele Maria, juputere na gratia.
Oseburuwa nonyere gi,
I di ngozi n'etiti ikporo nile,
o diazi ngozi bu nwa afo gi bu Jesu.
Maria di aso nne nke chukwu
riowara anyi bu ndi njo aririo,
kita n'oge onwu anyi.
Amen

Gloria Patri in Igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Otito diri Nna, na Nwa, na Muo Nso,
otu odi na izizi na kita, n'ekpo nine n'uwa ebebe.
Amen

Apostles' Creed in Igbo (Asụsụ Igbo)

play_circle_filled
Ekwem na chukwu, nna onye pulu ime ife nine,
onye kelu enuigwe na ani,
nya na Jesu Kristi, so ofu Nwa ya eze anyi,
onye atulu ime ya site n'ike nke muo nso,
amua ya na Virgin Maria,
ota afufu n'oge nke Pontus Pilate akpodo ya n'obe,
O nwua, enie ya ozida na muo,
olu na mbosi nke ito osikwa na ndi nwuluanwu puta,
orogo na enu igwe,
onodu naka nri chukwu nna onye pulu ife nine.
Ne ebe afu ka oga esibia,
g'ikpe ndi di ndu na ndi nwulu anwu ikpe.
Ekwem na Muo-Nso,
na nzuko nso katolik na mmeko nke ndi nso
na mgbaghalu nke njo,
na mbinite na onwu nke aru,
na ndu ebebe. Amen
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar