Prayers in Javanese | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Javanese (basa Jawa)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Javanese (basa Jawa)

face Speaker: Francis (Indonesia, Java)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Javanese (basa Jawa)

play_circle_filled
Konjuk ing asma dalem Hyang Rama, Saha Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin

Lord's Prayer in Javanese (basa Jawa)

play_circle_filled
Rama kawula ing Swarga,
Asma Dalem kaluhurna,
Kraton Dalem mugi rawuha,
karsa Dalem kalampahana,
wonten ing donya kados in Swarga.
Kawula nyuwun rejeki kanggé sapunika,
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem,
kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami,
kawula nyuwun tinebihna saking panggodha,
saha linuwarna saking piawon.
Amin

Hail Mary in Javanese (basa Jawa)

play_circle_filled
Sembah bekti kawula Dèwi Maria,
kekasihing Allah,
Pangéran nunggil ing Panjenengan Dalem
sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yésus.
Dèwi Maria Ibuning Allah,
kawula tiyang dosa
sami nyuwun pangèstu Dalem,
samangké tuwin bénjing dumugining pejah.
Amin

Gloria Patri in Javanese (basa Jawa)

play_circle_filled
Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci,
kados ing mula-buka, sapunika, sarta ing salami-laminipun.
Amin

Apostles' Creed in Javanese (basa Jawa)

play_circle_filled
Kawula pitados ing Allah Rama Sang Mahakuwasa ingkang nitahaken bumi-langit,
saha ing Gusti Yésus Kristus Putra Dalem ontang-anting Pangéran kawula,
ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba déning kuwasa Dalem Hyang Roh Suci,
ingkang nandang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang séda sarta kasarèkaken,
tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking séda,
mékrad dhateng Swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah Rama Sang Mahakuwasa,
saking ngriku badhé rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci lan panunggiling para suci,
pangapuntening dosa,
tangining badan,
saha gesang langgeng.
Amin
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar