Prayers in Lyélé | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Lyélé

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Lyélé

face Speaker: Albertine (Burkina Faso, Kordié)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Lyélé

play_circle_filled

Lord's Prayer in Lyélé

play_circle_filled
Nə́ Da,
ǹ ŋwέnέ Arzana wa,
ǹ Yil nε còrhó,
ǹ Pyὲlὲ rέ bà,
ǹ pùbùlə̀ né wὲrhὲ cε yo nde Arzana w ta.
Pε nə́ba nə́ zà kùjú,
pε nə́ba nə́ dwə́ə́ré subri,
nde nə́myε gə́ nʼé pε nə́ dwã bέ subri ni,
bə̀ ká yẽn nə́ ba nə́ tu sòló w yé,
sə́ vʋ̀r nə́ ba lwεlε wa.
Amεn

Hail Mary in Lyélé

play_circle_filled
A nʼã ce ǹmyὲ Marε,
ǹmyε sú ǹdə́ Yi pεnὲ,
Yi ŋwέnέ ǹdə́ ǹmyέ,
ǹmyὲ nɔ còrho du kan bέ gakó,
sə Yezu ǹ pũ Byĩ nɔ córho myε.
Marε náàcὲnέ Yi ná,
lwə̌l Yi nə́ myε yə̀-bə lwàálέ cìnə́ yilə èlãsε ǹdə́ nə́ cu dε.
Amεn

Gloria Patri in Lyélé

play_circle_filled
Da n de bi n de eshirha nacεnε nɔ córho,
n de siãga n de Elasẽ kon be la gaga yilə.
Amεn
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar