Prayers in shona | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in shona (Chishona)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Shona (Chishona)

face Speaker: Herbert (Zimbabwe, Gweru)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in shona (Chishona)

play_circle_filled
Muzita raBaba noMwanakomana naMweya Mutsvene. Amen

Lord's Prayer in shona (Chishona)

play_circle_filled
Baba Vedu muri kudenga,
zita renyu ngarinamatwe,
umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga.
Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva,
mutiregererewo zvatakakutadzirai sokuregerera kwatinoita vakatitadzira,
musatirege tichiwira mune zvinotiedza,
asi mutinunure kune zvakaipa.
Amen

Hail Mary in shona (Chishona)

play_circle_filled
Kwaziwai Maria Muzere Gracia Mambo anemi
Makakomborerwa panavakadzi
Akakomborerwa mwana wemimba yenyu, Yesu.
Mariya musande Amai vaMwari
Mutireverere isu vatadzi
zvino, napanguva yokufa kwedu.
Amen

Gloria Patri in shona (Chishona)

play_circle_filled
Vakudzwe Baba, neMwanakomana, naMweya Musande,
sezvakanga zviri paku tanga, nazvino, nakare kose, nemisi isinga peri.
Amen

Apostles' Creed in shona (Chishona)

play_circle_filled
Tinotendera Mwari baba ana masimba ose,
Musiki wedenga napasi,
Tinotendera Yesu Kristo,
mwanakomana wake mumwe chete, mambo wedu,
akazvarwa naMariya muvirigo nesimba raMweya Mutsvene akatongerwa kutambudzika naPonsiyo Pirato,
akarovererwa pachipiyaniso, akafa akavigwa, akaenda kuvafi,zuva retatu, akamuka.
Akakwira kudenga, kwaagere kurudyi rwaMwari Baba ana masimba ose, achabvako kuzotonga vapenyu navafi.
Tinotendera Mweya Mutsvene,
Kirike sande katorike,
kubatana kwavasande,
Kuregererwa kwamatadzo,
kumuka kwomuviri Noupenyu husingaperi.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesMadagaskar