Prayers in Waray | Dominik M. Ramík Dominik M. Ramík
Česky
En français


Prayers in Waray (binisayá)

list Show the list of prayers in all languages

autorenewLoading the map
 Vigorous language (126)   Endangered language (12)   Moribund / extinct language (4)
 Speaker outside of the usual language range


Do you like this project? Support it by a donation via PayPal.

Waray (binisayá)

face Speaker: Ann (Philippines, Tacloban)
add_circle_outline Church: Roman Catholic Church
translate Info about the language: text_fields Script: Latin (info on ScriptSource)
import_contacts Source of the text: The text comes from official church sources.

Sign of the Cross in Waray (binisayá)

play_circle_filled
Ha ngaran han Amay, ug han Anak, ug han Espiritu Santo. Amen

Lord's Prayer in Waray (binisayá)

play_circle_filled
Amay namon,
nga aada ka ha mga langit,
pagdayawon an imo ngaran,
ikanhi mo ha amon an imo ginhadi-an,
ipasunod an imo pagbuot dinhi ha tuna,
sugad han pagsunda didto ha langit.
Tagan mo kami niyan han karan-on namon ha ikina-adlaw,
pagwad-on mo an amon mga sala sugad han pagwara namon han nakasala ha amon,
ngan diri mo kami bayaan,
basi diri kami pagdag-on han mga panulay,
kundi bawi-a kami ha karat-an.
Amen

Hail Mary in Waray (binisayá)

play_circle_filled
Maghimaya ka, Maria,
nga puno nga hin grasya,
an Ginoo nga Dios aada ha imo.
Gindadayaw ka labi han mga babaye ngatanan ngan gindadayaw man an bunga han tiyan mo nga hi Jesus.
Santa Maria, Iroy han Dios,
igampo mo kami an magpakasala yana ug ha oras han amon ikamatay.
Amen

Gloria Patri in Waray (binisayá)

play_circle_filled
Himaya sa Amay ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Sugad hadton tinikangan, yana ug ha kadayunan ug ha ngatanan nga katuigan.
Amen

Apostles' Creed in Waray (binisayá)

play_circle_filled
Natoo ako han Dios,
Amay nga makagarahum,
magburuhat han langit ug han tuna,
ug kan Jesucristo, iya bugtong nga Anak ug aton Ginoo,
nga iginpanamkon ha gahum han Espiritu Santo,
igin-anak ni Virgen Maria,
iginsakit ha sugo ni Poncio Pilato,
iginraysang ha kros,
namatay ug iginlubong,
linusad ngadto ha kahiladman.
Ha ikatolo kaadlaw nabuhi liwat.
Sinaka ha langit,
ngan nalingkod ha tuo han Amay.
Mabalik ngahaw paghukom han mga buhi ug han mga patay.
Natoo ako han Espiritu Santo,
han Santa Iglesia Catolica,
han pagkaangbitan han mga Santos,
han pagwara han mga sala,
han pagkabuhi han mga lawas ug han kinabuhi nga dayon.
Amen
list Show the list of prayers in all languagesTanna