Locuteur: Cathrine

Langue Jula, Dioula wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Fa ni den a ni hakili senu toho la. Amine

Notre Père

An fa min be ardyana na, e togo ka senuya, e ka fanga ka se, e sago be kε ardyana na tyoko min na, a ka kε dinyen na te. E k'an tle-o-tle balo di an ma bi i ko minw bagar'an ma, an be hakεto u ye tyoko min na, e ka hakεto an ye te e k'an'an bla an ta dõ konosuli la, e k'an kisi kodyugu ma. Amina

Je vous salue Marie

M'b'i fo Maria, e fara grasia la, tigi Ba b'i fε, e barkalenbɩ muso be ye, an 'e kono-Den Yezu barkalenbe. Maria Senu, Alla Ba, alla dali an hakε-kεlaw ye, sisan n'an sa tuma. Amina

Gloire au Père

Fa ni den a ni hakili senu toho ka tanu. A tunbe tyoko min na folofolo, a ka kε te sisan, lon-o-lon ni san bε la. Amina