Locuteur: Jacques

Langue Drehu, Lifou wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Ngöne la ejei Kem, me Nekön, me Uhmitrötr. Amen

Notre Père

Kemei Eahun, ekoho hnengödrai, epi hmitrötrepi la atresiwai nyipéti. Epi traqapi la joxu i nyipëti, epi ejejë la ajai clieti e celë fen. Nyine ceitun me ko ho hnengödrai ithua hunipi la xen ka ijij kowe la drai celë loi hninepi cilieti koi eahun la hnehuni hna angazo cilieti, tune la eahunia loihnin koi angetre angazohun the ithuëtine kö cilieti koi eahun, ngo aiananyi hunipi me la itre ngazo asë jëihë. Amen

Je vous salue Marie

Imadrinejë Maria, tiqa nyipëti hnei grasia, ce nyipëti me lajoxu. Manathithi në nyipëti hune la nöjei föö asejëië, nge manathithihë Iesueti fe la neköi nyipëti. Mariati hmitrötr, thinei ca haze, treije sai huniju, itre atr ka nhazo enehi la medraing me ci eahun. Amen

Gloire au Père

Epi Hlemu jë, kem me Nekön, me Uhmitrötr. Matre tunë ne ekö, me enehi la, me epine palua. Amen