Locuteur: Innocent

Langue Ede idaca wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Lí eríkɔ Iba, Ɔma àti Ɛ̀mí mímá! Àamí!

Notre Père

Iba wa yèé wà l'ɔ́run ɛ̀, ònìyàn kpóó kó teríba f'órúkɔ ɛ̀ɛ. Oyè ɛ kó kárídì kpóó. Yebá àà she awù ɛ l'ɔ́run ɛ̀, kójí bɛ́ɛ̀ l'áyé lí lèyí. Fú ni l'íjɛ ɔjɔ́kɔ́jɔ́ wa l'oní. Fu ɛjɔ́ wa àan fu ra ni, yebá àa ɛ́ fu ra ɔni yèé shɛ̀ lá ni àan ɛ̀. Má bi shí àa kójì lí ìdánwò èshù, o sɛ̀ gba ni là kóò lí iwun búburú. Àmí

Je vous salue Marie

N kín ɛ Maríà, ò kún f'óre ɔ̀fɛ́, olúwa wà ùungbɛ̀ɛ gbo. À wúre fɛ́ɛ kpere olobìrin àn kpóó, à sɛ̀rɛ́ wúre fí Jesúù èso inú ɛ̀ɛ. Maríà mímá ìnà Ɔlɔ́run, gbàdúwà fí ni, àa ashe iwun búburú an ti lísìín títí dìrè ikú wa. Àmí

Symbole des Apôtres

N gba Ɔlɔ́run gbɔ́, Iba atóláiwunkpóó, ɛlɛ́dá ɔ̀run kánná ayé, n sɛ̀rɛ́ gba Ɔma ɛ̀ Jesu Krístù òbú Olúwa wa, yèé à l'éfùn ɛ̀ gbàlí iwun shíshe Ɛ̀mí Mímá, shí Maríà agbélɔ́wɔ́ bí u. Ó r'ɔ́kpɔ l'ɔ́wɔ́ Pónsu Pilátù, à kàn ú má ègìdáàbú, ó kú, shí à rì ú, ó lɔ l'íkpò òkú an. L'ɔ́jɔ́kɛ́ta ɔ́, ó jí kóò lɛ́ɛrin òkú an, ó gòkè ɔ̀run, ó jokó l'ɔ́wɔ́ ɔ̀tán Ɔlɔ́run Iba atóláiwunkpóó. Ibi ɛ kóti kó wa wíjɔ́ bá ɔni àyɛ̀ an kánná ɔnikú anɛ̀. N gba ìjɔ Ɛ̀mí Mímá gbɔ́, n gba ìjɔ Katolíkì Mímá gbɔ́, n gba ìkpéré ònìyàn mímá an gbɔ́, n gba ɛjɔ́ fúrurani gbɔ́, n gba jíjí àa ònìyàan gbɔ́, n gba ayé matán gbɔ́. Àmí