Locuteur: Joel

Langue Hiligaïnon wiki ethnologue
Famille des langues Austronésienne wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen

Notre Père

Amay namon, nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami nian sing kan-on namon sa mataga adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad naman ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay, hinunoo luwason mo kami sa kalaut. Amen

Je vous salue Marie

Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria Iloy sang Diyos ig ampo mo kami nga mga makasasala nian kag sa oras sang amon ikamatay. Amen

Gloire au Père

Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang gin suguran, sa karon, kag sa gihapon, sa tanan nga mag tuig sang mga katuigan. Amen

Symbole des Apôtres

Nagatu-o ako sa Dios, Amay nga makagagahum, sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatu-o ako kay Jesukristo, iya Anak nga Bugtong nga aton Ginoo, nga ginapanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, ginbun-ag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong. Nanaog sa mga impiyerno. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kag naglingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan, gikan didto magakari pa sia liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatu-o ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sang mga Santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen