Locuteur: Albertine

Langue Lyélé wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

Notre Père

Nə́ Da, ǹ ŋwέnέ Arzana wa, ǹ Yil nε còrhó, ǹ Pyὲlὲ rέ bà, ǹ pùbùlə̀ né wὲrhὲ cε yo nde Arzana w ta. Pε nə́ba nə́ zà kùjú, pε nə́ba nə́ dwə́ə́ré subri, nde nə́myε gə́ nʼé pε nə́ dwã bέ subri ni, bə̀ ká yẽn nə́ ba nə́ tu sòló w yé, sə́ vʋ̀r nə́ ba lwεlε wa. Amεn

Je vous salue Marie

A nʼã ce ǹmyὲ Marε, ǹmyε sú ǹdə́ Yi pεnὲ, Yi ŋwέnέ ǹdə́ ǹmyέ, ǹmyὲ nɔ còrho du kan bέ gakó, sə Yezu ǹ pũ Byĩ nɔ córho myε. Marε náàcὲnέ Yi ná, lwə̌l Yi nə́ myε yə̀-bə lwàálέ cìnə́ yilə èlãsε ǹdə́ nə́ cu dε. Amεn

Gloire au Père

Da n de bi n de eshirha nacεnε nɔ córho, n de siãga n de Elasẽ kon be la gaga yilə. Amεn