Locuteur: Debrice

Langue Ngiemboon wiki ethnologue
Famille des langues Nigéro-congolaise wiki
Écriture latin scriptsource
Église catholique (romaine) wiki

Signe de la Croix

A na‘ Lezíɳ tá bo‘ muɔ‘ bo‘ nzẅégé ndwεalea. Amen

Notre Père

Tá wek gẅi’a lepwó Ngÿé lezíŋ shúʼ wó ndealea Ngÿé lefùɔ shúʼ tɔ’ Ngÿé ncwóŋé jǔ wò ndum’ tsetsaa pa’ tÿǒ lepwó Na wek lyɛ̌ʼo shúm leshio sié ku’u na pek Ndégué méfwa’ mek pa’ pek legué mé pʉ̀a pÿé fwa’ mpuoo pek E Mboo’ɔ lé nŋÿé wek tsê kwaa’té Mbiŋ fɔ’o wek tsê no té poŋ. Amen

Je vous salue Marie

Ntiè ntɔo Malia ndùé né gratia tchia pwea nsè ne ngû o tsétsê pazwé metsem ndué né meku‘. Ba Jeso muɔ lepfom’ô ngwé mbwélé. Ndεalεa Malia map a Nsé swiɳté Nsé pwo‘ pek megaŋ mefẅa a ffúo’ nbô na ffu‘ lekwé. Amen